Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

РИОСВ - Пловдив обявява конкурс за длъжността главен специалист "Охрана на резерват" в дирекция "Превантивна дейност"
28.04.2022

 

О Б Я В Л Е Н И Е

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ПЛОВДИВ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ – ОХРАНА НА РЕЗЕРВАТ В ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ“

       

1. Населено място

Гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122, ет. 2

 

2. Наименование на структурата

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив

 

3. Основни задължения на длъжността:

 - Следи за спазване на противопожарните правила и в случай на пожар незабавно уведомява службите по пожарна и аварийна безопасност, Гражданска защита  и Директора и взема мерки за неговото ограничаване и гасене

- Проверява всички документи, разрешаващи дейности и движение в резервата

- Извършва проверки на територията на резервата и изисква справки и писмени обяснения във връзка с извършените нарушения

- При необходимост спира и проверява превозните средства, транспортиращи дървени материали, горски и земеделски продукти  и др. В прилежащите на резервата населени места  и техните землища

- Съставя актове за констатираните нарушения

- Задържа вещите, предмет на нарушение, както и вещите послужили за неговото извършване

- Поддържа връзки  и взаимодействия  с органите на планинската контролно-спасителна служба, противопожарната охрана и МВР

- Извършва дейности, свързани с мониторинга върху качествата на компонентите на околната среда  в защитените територии

- Взаимодействие с местните органи на управление, поделения на МЗГ и неправителствените организации

-Участва в образователни програми за популяризиране опазването на биологичното разнообразие в резервата

- Подпомага изпълнението на разрешените дейности  от МОСВ на територията на резервата

- Участва в изготвянето на плана за управление на резервата

-Участва в обучения, свързани с основните си задължения

- Съгласно чл. 69, ал. и ал. 4, от Закона за защитените територии, всеки служител от парковата охрана отговаря за определения му охранителен участък, носи униформено облекло с отличителни знаци и огнестрелно оръжие и трябва да имат най-малко средно образование.

 

4. Минимални изисквания за заемане на длъжността съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

·         Образование/степен: средно

·         Професионален опит: 2 години

 

5. Специфични изисквания съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ):

·         Да притежава документ - Разрешение за съхранение , носене и употреба на огнестрелно оръжие по ЗОБВВПИ.

 

6. Размер на работната заплата, определен за длъжността: 1100 лв.

7. Необходими изискуеми документи при кандидатстване:

1.      Заявление за участие в подбор – образец /получава се от деловодство на РИОСВ – Пловдив, към момента на подаване на документи/;

2.      Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен;

3.      Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4.      Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:

-          Разрешение за съхранение , носене и употреба на огнестрелно оръжие по ЗОБВВПИ;

5.      Автобиография;

6.      Свидетелство за управление на МПС, категория В

 

II. Да се публикува обявление в интернет страницата на jobs.bg.

Срок за подаване на документите: до 09.05.2022г. включително.

Място за подаване на документи: В сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, стая № 5 - Деловодство - всеки работен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 17:00 часа.

·         Документите се подават лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно;

·         Документи подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се регистрират.

Подборът ще се проведе по документи, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за мястото, датата и часа за провеждането на събеседване. Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!