Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Списък на недопуснати кандидати за длъжността главен експерт в дирекция „Превантивна дейност“
07.04.2022

      

Препис - извлечение

 

От Протокола на комисията, назначена със Заповед № РД- 59/ 17.03.2022г., на Директора на РИОСВ-Пловдив, за провеждане на конкурсна процедура, за заемане на длъжността Главен експерт, в дирекция „Превантивна дейност“

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността Главен експерт – една щатна бройка, в административно звено – дирекция „Превантивна дейност“, съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители:

 

Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Божидар Паунов

Представените документи, удостовряващи професионален опит, не съответстват на посочените изисквания за:

 

Професионален опит – 2 години или минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши ранг.

2.

 

 

Женя Желязкова

Представените документи, удостовряващи професионален опит, не съответстват на посочените изисквания за:

 

Професионален опит – 2 години или минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши ранг.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ