Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив извърши 115 проверки за спазване на екозаконодателството през март
06.04.2022

През месец март експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 115 проверки, като 37 от тях са извънредни. Най-голямата част от тях са по отношение спазването на законодателството в областта на управление на отпадъците (42 проверки), биологичното разнообразие (34) и водите (20).

За периода са постъпили 44 жалби и сигнали, като на всички тях реагирано своевременно. В рамките на проведения контрол са дадени 14 предписания за отстраняване на установени нарушения. Констатирано е, че от дадените 16 предписания от предходен етап на проверките няма неизпълнени.

Експертите на екоинспекцията са съставили 6 акта – всички за нарушения по отношение на извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци. Актовете са връчени на три физически лица за неизпълнение на дадено задължително предписание за почистване на замърсен терен, на две дружества в Асеновград и Садово за нарушения в отчетността на отпадъците съгласно изискванията на закона, както и на общинско предприятие от гр. Стамболийски за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

Издадени са и 6 наказателни постановления, с които на нарушителите на Закона да опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и Закона за водите са наложени санкции и глоби в общ размер на 16 000 лева. Общо събраните суми от РИОСВ – Пловдив по наложени глоби и санкции през март са 18 000 лева.

Активна е дейността по отношение спазване изискванията на Закона за биологичното разнообразие. През месеца е проверен  зоомагазин в гр. Пловдив за търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна съгласно конвенция CITES. Осъществен е контрол върху незаконната търговия  със  защитени растителни видове и контрол върху защитени територии и защитени зони. Извършени са планови проверки на защитена местност "Нощувка на малък корморан" и на защитена зона от мрежата Натура 2000  "Марица-Пловдив", при които не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяването им. Извършена е проверка по сигнал за сеч на дървесна растителност в поддържан резерват „Изгорялото гюне“. След получени сигнали в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени за лечение сокол, орел и водоплаваща птица. Проведена е и комисия за определяне на щета от кафява мечка за нападение върху кон в землището на с. Васил Левски, общ. Карлово.

 През месеца е проведен Експертен екологичен съвет, на който е разгледан Докладът за екологична оценка за изменение Общ устройствен план на Община Пловдив. След решение на съвета, директорът на РИОСВ - Пловдив е издал решение, с което докладът се връща за допълване и преработване.

РИОСВ – Пловдив проведе активна информационно-образователна кампания по случай Световния ден на водата – 22 март. Самостоятелно и в партньорство с други държавни, общински и неправителствени организации бяха осъществени 7 инициативи за повишаване на екологичното съзнание.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 351 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.