Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Конкурс за длъжност Главен експерт, в дирекция Превантивна дейност
18.03.2022

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-58/ 17.03.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:

 

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

 

 

За длъжността Главен експерт (една щатна бройка),

в дирекция "Превантивна дейност” при следните условия:

 

1.   Минимални изисквания за заемане на конкурсната длъжност, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

 

- Образование – висше, с образователно-квалификационна степен 

      бакалавър;

- Професионален опит –  2 години или минимален ранг за

   заемане на длъжността - IV младши ранг.

 

2.   Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за   държавния служител.

 

3.    Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 

Професионална областЕкология и опазване на околната среда; Биологически науки; Технически науки; Правни науки.

 

      Кандидатът да притежава:

 

-    отлична компютърна грамотност -  работа с MS Office, електронна поща и Internet;

    -    способност да планира, организира и контролира собствената си работа поради необходимост от бързи реакции и оперативност на изпълнението;

    -    способност да анализира информация, да я синтезира и да представя

         резултатите;

    -    отлични комуникативни умения;

    -    отлични умения за работа в екип и динамична среда;

    -    да притежава свидетелство за управление на МПС, категория В.

 

 

4.   Други:

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

5.   Кратко описание на длъжността:

 

Упражняване на регулиращи, информационни, контролни функции, свързани с прилагане на нормативните актове, регламентиращи процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО) по смисъла на Закона за опазване на околната среда, Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

 

6.   Начин на провеждане на конкурса:

 

Ø  Тест, включващ познания, относно професионалната област за длъжността и относно с администрацията, в която е конкурсната длъжност.

Ø  Интервю

 

7.   Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2/ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС);

 

Към заявлението се прилагат:

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС, изискуемите документи може да се подават по електронен път, чрез посочената в обявлението електронна поща, като в този случай заявлението за участие в конкурса по 17,ал. 2 и декларацията по 17, ал. 3,т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

 

 Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се регистрират.

 

8.   Срок и място и за подаване на документите за участие:

 

- краен срок за подаване на документи: 31.03.2022г. включително.

 

- място за подаване на документите:

 

В сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, стая № 5 - Деловодство - всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

9.   Списъци на допуснати и недопуснати кандидати във връзка с конкурса, съгласно чл. 21, ал. 4 от НПКПМДС и друга информация за него ще бъде публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив, а именно: http://plovdiv.riosv.com и представяна на информационното табло в сградата на администрацията, на адрес: бул. “Марица” 122, ет. 2.

 

10.       Информация за начина на определяне на размера на основната

заплата:

Размер на основна заплата определена за  длъжността – 1300 лв.

 

Индивидуалният размер на основата заплата ще бъде определен  съгласно чл. 67, ал. 4, от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9 от Вътрешните правила за заплатите в РИОСВ – Пловдив, като се отчита нивото на длъжността,  квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, нареждам обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа – Джобс.бг и на интернет страницата на съответната администрация, а при липса на такава, се поставя на общодостъпното място по ал. 1, т. 5.