Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експертният екологичен съвет към РИОСВ върна за допълване и преработване Доклада за екологична оценка за Изменение на ОУП на Пловдив
17.03.2022

Експертният екологичен съвет (ЕЕС) при Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) на свое заседание днес върна за допълване и преработване Доклада за екологична оценка (ЕО) за Изменение на общия устройствен план на Пловдив с възложител Община Пловдив. В срок до шест месеца общината трябва да внесе в екоинспекцията преработения доклад за ЕО на проекта за изменение на ОУП Пловдив заедно с проект за изменение на ОУП на община Пловдив, съобразени с направените от ЕЕС забележки.

Причина за връщането на Доклада за ЕО са постъпилите значителен брой възражения относно предвижданията на Изменение на ОУП на Пловдив, приети с решение от октомври миналата година от Експертния съвет по устройство на територията при община Пловдив. Те предвиждат промени в параметрите на плана, които обаче не са оценени в доклада за ЕО. Част от тези промени се отнасят за зелените площи за широко обществено ползване, втория гребен канал, устройственото зониране на централната градска част, въздействието на жилищен парк „Марица север“ по северния бряг на река Марица върху пояс II на санитарно-охранителната зона, където се намират сондажите за питейна вода на града.

Други идентифицирани пропуски на Доклада за ЕО са свързани с недостатъчно подробната характеристика на биологичното разнообразие в общината извън защитените територии и зони; това, че не е оценено въздействието на Изменението на ОУП на Пловдив по отношение на местообитанията, местата за размножаване и почивка на видовете, както и липсата на адекватни мерки за защита в съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията.

Освен представители на екоинспекцията – постоянни членове на ЕЕС, в съвета участваха като допълнителен състав експерти на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Регионална здравна инспекция – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, като всички гласуваха единодушно.