Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив стартира годината с активна контролна и превантивна дейност
10.03.2022

През месеците януари и февруари експертите на на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 123 проверки на 101 обекта, като 38 от тях са планови, а 85 - извънредни.

За периода са постъпили 79 сигнала на „зеления телефон“ и 27 жалби и на всички е реагирано своевременно. Седемнадесет от постъпилите сигнали касаят кариери за добив на подземни богатства находища „Белащица“ и „Белащица-юг“, землище с. Белащица, общ. Родопи, както и на Производствената база за преработка и транспорт на добит материал в кариера "Белащица-юг" и са свързани с оплаквания на граждани от извършване на дейност в кариерите при изтекли концесионни договори и транспортиране на добити подземни богатства. От страна на РИОСВ - Пловдив постъпилите сигнали незабавно са изпратени до Министерството на енергетиката за предприемане на действия по компетентност като Единен орган за управление на подземните богатства в страната.

В рамките на проведения контрол през първите два месеца на годината са дадени 41 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 53 236 лева. За констатирани административни нарушения на екологичното законодателство екоинспекцията е съставила 11 акта и е издала 3 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер на 14 000 лева.

Съставен е акт за установяване на административно нарушение на кмета на община Пловдив заради неизпълнение на мерки от Плана за действие към Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив (2018-2023 г.). Акт е получил и операторът на Производствена база за преработка на подземни богатства, добити в находище "Белащица-юг" за неизпълнение на предписание за представяне в РИОСВ - Пловдив на изискана допълнителна документация в определения срок.

Пет са съставените актове за нарушения на Закона за водите. Установените нарушения са свързани с неподдържане  в техническа изправност и неосигуряване на нормална експлоатация на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води и заустване на отпадъчни води с показатели, които превишават допустимите емисионни норми.

При осъществения контрол са установени и нарушения за Закона за управление на отпадъците. На три дружества са съставени актове, свързани с транспортиране на отпадъци, без да притежават изискуемите за това документи.

Извършени са 12 проверки по Закона за защитените територии, при които не са констатирани нарушения, както и са извършени проверки по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за търговия и наличие на хайвер и месо от есетрови видове риби в магазинната мрежа по отношение на установяване на произхода им. Проверени са частни домове за притежаване и отглеждане на пойни птици в нарушение на ЗБР. При  една от проверките е установено отглеждане на  диви пойни птици, за което на физическото лице е съставен акт, а птиците са конфискувани и пуснати на свобода. При друга е установено излагане на публично място на 3 препарирани екземпляра на защитени видове съгласно ЗБР – червеногуша гъска, пъстър пор и видра. По случая се очаква разпореждане от Прокуратурата за последващи действия.

Започната е процедура по обявяване на вековни дървета в община Асеновград.

За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни, от РИОСВ е наложена имуществена санкция в размер на 12 000  лева  на община Асеновград.

Изключително активна е превантивната дейност, осъществявана в РИОСВ – Пловдив. През първите два месеца на годината в екоинспекцията са извършени процедури за 240 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти извън обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),  касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, включително и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Изготвени са и 27 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 625 документа на интернет страницата на институцията. Предоставена е информация по 20 заявления за достъп до обществена информация на граждани, журналисти, неправителствени организации, фирми.

 

Подробен отчет за дейността на екоинспекцията през м. януари и м. февруари 2022 година е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.