Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Прекратяване на конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Контролна дейност”
04.03.2022

 

 

  

 

З А П О В Е Д

 РД-45 / 02.03.2022 г.

На основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с липса на допуснати кандидати,

 

 

 

П Р Е К Р А Т Я В А М:

 

Конкурс за длъжността Главен експерт, в отдел „Контролна дейност“, дирекция „Kонтрол на околната среда“, обявен със Заповед № 26/ 09.02.2022г.

 

Заповедта да се връчи на всички участници в конкурса и на членовете на конкурсната комисия.

 

 

                 /П/

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/ 07.06.2021 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив