Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Списък с недопуснати кандидати за длъжността „Главен експерт“ в Дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Контролна дейност”
01.03.2022

 

      

Препис - извлечение

 

От Протокола на комисията, назначена със Заповед № РД- 36/ 25.02.2022г., на Директора на РИОСВ-Пловдив, за провеждане на конкурсна процедура, за заемане на длъжността Главен експерт, в отдел „Контролна дейност“, дирекция „Контрол на околната среда“

 

 

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността Главен експерт – една щатна бройка, в административно звено – отдел „Контролна дейност“, дирекция „Контрол на околната среда“, съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители:

 

Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Владислава Бояджиева

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изисквания за заемане на длъжността -  чл. 20, ал.2, т. 1, предложение трето от НПКПМДС.

Представените документи, удостоверяващи специалността на завършено висше образование, не съответстват на посочените изисквания за:

Професионална област – Технически науки.

Професионално направление – Химични технологии; Архитектура, строителство и геодезия.

Предпочитана специланост: Неорганични химични технологии; Индустриална химия; Технология на водата; Химично инженерство; Водоснабдяване и канализация - пречистване на води.

 

 

2.

Иван Милков

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изисквания за заемане на длъжността -  чл. 20, ал.2, т. 1, предложение трето от НПКПМДС.

Представените документи, удостоверяващи специалността на завършено висше образование, не съответстват на посочените изисквания за:

Професионална област – Технически науки.

Професионално направление – Химични технологии; Архитектура, строителство и геодезия.

Предпочитана специланост: Неорганични химични технологии; Индустриална химия; Технология на водата; Химично инженерство; Водоснабдяване и канализация - пречистване на води.

 

3.

Ани Стоянкова

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изисквания за заемане на длъжността -  чл. 20, ал.2, т. 1, предложение трето от НПКПМДС.

Представените документи, удостоверяващи специалността на завършено висше образование, не съответстват на посочените изисквания за:

Професионална област – Технически науки.

Професионално направление – Химични технологии; Архитектура, строителство и геодезия.

Предпочитана специланост: Неорганични химични технологии; Индустриална химия; Технология на водата; Химично инженерство; Водоснабдяване и канализация - пречистване на води.

 

4.

Божидар Паунов

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изисквания за заемане на длъжността -  чл. 20, ал.2, т. 1, предложение трето от НПКПМДС.

Представените документи, удостоверяващи специалността на завършено висше образование, не съответстват на посочените изисквания за:

Професионална област – Технически науки.

Професионално направление – Химични технологии; Архитектура, строителство и геодезия.

Предпочитана специланост: Неорганични химични технологии; Индустриална химия; Технология на водата; Химично инженерство; Водоснабдяване и канализация - пречистване на води.

5.

Тома Стоянов

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изисквания за заемане на длъжността -  чл. 20, ал.2, т. 1, предложение трето от НПКПМДС.

Представените документи, удостоверяващи специалността на завършено висше образование, не съответстват на посочените изисквания за:

Професионална област – Технически науки.

Професионално направление – Химични технологии; Архитектура, строителство и геодезия.

Предпочитана специланост: Неорганични химични технологии; Индустриална химия; Технология на водата; Химично инженерство; Водоснабдяване и канализация - пречистване на води.

 

  1. Ралица Кралева – Съгласно Чл. 17, ал. 5 от НПКПМДС, подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Съгласно Чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС, документите по ал. 2 и 3 може да се подават по електронен път чрез посочената в обявлението по чл. 14, ал. 2 електронна поща, като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

ЛЮБКА КАРАМАНОВА