Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Наказателни постановления за над 72 700 лева са издадени от РИОСВ-Пловдив през март
01.04.2010

През изтеклия месец от експертите на РИОСВ-Пловдив са проверени 135 обекта. В резултат на установени пропуски и несъответствия с нормативната уредба са издадени 95 предписания за отстраняването им. През месеца са съставени 7 акта и са издадени 18 наказателни постановления на обща стойност 72 735 лв.

При проверки в селища на община „Марица” за изпълнение на дадените предписания за почистване на нерегламентирани сметища е констатирано, че в селата Войводиново, Калековец и Труд предписанията не са изпълнени. На кметовете са съставени актове. Проверките по същата тема продължават.

По сигнал за неприятни миризми от жилище, в което се отглеждат животни, е направена проверка в дома на М.К от Пловдив съвместно с представители на община Пловдив, РВМС и полицията. Установено е, че в едно помещение се отглеждат 8 котки, 1 куче, два папагала и една шипоопашата сухоземна костенурка – защитен от ЗБР вид. Жената отказала доброволно да предаде костенурката, със съдействието на полицията животното е иззето и предадено на представител на сдружение „Зелени Балкани”. Съставен е акт по чл.38, ал.1 от ЗБР.

Със заповед на дректора на РИОСВ-Пловдив е възобновена текущата месечна санкция на „Джи Ен Си” ООД, Перущица, преизчислена на 207, 76 лв месечно, считано от 01.03.2010 г. Санкцията е наложена на дружеството за изпускане в атмосферата на отпадъчни газове с концентрации на вредни вещества над пределно-допустимите норми. Санкцията е периодично спирана и възобновявана предвид сезонния характер на работа. Съгласно уведомление от дружеството за започната работа е направевна проверка, пви която е констатирано, че не са направени предвидените измервания на вредности от работата на парните котли. Санкцията е възобновена, на дружеството е съставен акт по чл.18, т1 от ЗЧВ и чл.31, ал.1 и 2 от Наредба 16.

Имуществена санкция от  5000 лв. е наложена на „Владекс” ЕООД, Пловдив за нарушение на Наредба 16/99 за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС)  при съхранение, товарене, разтоварване и превоз на бензини. При контролна проверка в бензиностанция „Община Пловдив” е установено, че съоръженията не отговарят на изискванията на приложение 4,ал.1 към чл.16 на Наредба 16. Съставен е акт на кмета Славчо Атанасов, предстои запечатване на обекта.

По сигнал на зеления телефон на РИОСВ е извършена проверка в обект в кв. Дебър, гр.Първомай, използван от „Агрокомплект” ЕАД, София. Установено е че се извършва дейност по добив на строителни материали без предоставена концесия. За нарушението е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лв.

Със заповед на директора на РИОСВ-Пловдив е спряна от експлоатация но „Пещ за изгаряне на биологични отпадъци” на УМБАЛ „Св.Георги” ЕАД, Пловдив, тъй като инсинераторът не отговаря на изискванията.