Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Списък на недопуснати кандидати за длъжността „Главен експерт“ в Дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Контролна дейност”
08.02.2022

Препис - извлечение

 

От Протокола на комисията, назначена със Заповед № РД- 14/ 21.01.2022г., на Директора на РИОСВ-Пловдив, за провеждане на конкурсна процедура, за заемане на длъжността Главен експерт, в отдел „Контролна дейност“, дирекция „Контрол на околната среда“

 

 

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността Главен експерт – една щатна бройка, в административно звено – отдел „Контролна дейност“, дирекция „Контрол на околната среда“, съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители:

 

Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Диана Христова

1. Не са представени всички необходими документи - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

2. Представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация съгласно -приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от НПКПМДС.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

ЛЮБКА КАРАМАНОВА