Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив санкционира значителен брой нарушители на екозаконодателството през декември
06.01.2022

 Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) издаде 22 наказателни постановления за нарушения на екологичното законодателство през последния месец на миналата година, с които наложи на нарушителите санкции и глоби в общ размер на 36 000 лева. Екоинспекцията санкционира и двама оператора за констатирани наднормени замърсявания на  водите и въздуха в общ размер от 910,54 лв./месец, които те трябва да плащат ежемесечно до преустановяване на замърсяването.  

Освен тях за констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда  (ЗООС) и специалните закони от РИОСВ са съставени и 9 акта.

Най-много нарушения са установени при управлението на водите, като от извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните за заустване и затруднения на операторите да поддържат пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние. В тази връзка на три индустриални предприятия и на кмета на община Раковски са съставени актове за нарушения на Закона за водите, а издадените наказателни постановления в тази сфера са 15 на брой.

Три акта са връчени на дружества за нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух през декември. Те са за непредставен отчет за ползване на оборудване, съдържащо флуоросъдържащи вещества от страна на винарска изба в с. Брестовица, за непровеждане на собствен мониторинг на вредностите, изпускани във въздуха от предприятие за производство на вина и за недопускане на експертите на РИОСВ-Пловдив за проверка от страна на цех за производство и търговия на перилни препарати. Освен това от екоинспекцията е изпратена покана за съставяне на акт до кмета на община Пловдив за липса на организация по изпълнение на мерките в План за действие към Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на областния град.

През м. декември най-активен е екоконтролът по отношение управлението на отпадъците. Извършени са 52 проверки. Връчен е акт на фирма за транспортиране на отпадъци без издаден регистрационен документ. Наказано е физическо лице за извършване на дейности с отпадъци. Наказателни постановлевия са получили и кметовете на общините Раковски и Стамболийски за неизпълнение на дадено от екоинспекцията предписание за почистване на нерегламентирано струпване на отпадъци.

По отношение на опазване на биоразнообразието през месеца са извършени 23 проверки  на защитени територии, защитени зони от мрежата „Натура 2000“, както и проверки за незаконна търговия със защитени видове птици. При тях не са установени нарушения.

Изключително активна е и превантивната дейност през декември. Изготвени са 81 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и 17 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС. Извършени са процедури за 150 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Издадени са 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони. Издадени са 3 решения за преценка необходимостта от извършване на Екологична оценка за план/програми.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 292 документа на интернет страницата на екоинспекцията. В стремежа си да осигури надеждна, актуална и леснодостъпна информация относно чистотата на въздуха в гр. Пловдив, РИОСВ-Пловдив взе решение да предостави по-широк достъп на всички заинтересовани граждани и страни до информация как се изпълняват приета от общинския съвет Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух за периода 2018 – 2023 година и Плана за действие към нея, в които са предвидени редица технически, регулаторни, икономическо-фискални и информационно-образователни краткосрочни и дългосрочни мерки. Екоинспекцията създаде специален раздел на сайта си, където освен информация за състоянието на атмосферния въздух, периодично ще публикува и актуална информация под формата на таблица за всички дейности и задачи, предвидени в плана, както и степента им на изпълнение. Информацията в таблицата ще се актуализира регулярно на база предоставената от общината информация, която директорът на РИОСВ-Пловдив е изискал от кмета на общината да отчита два пъти месечно.