Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Политика на прозрачност: РИОСВ-Пловдив откри специален информационен раздел за качеството на въздуха в града
10.12.2021

Чистотата на въздуха е най-актуалната екологична тема за град Пловдив, неговото подобряване е задача на общинската и държавната власт, а всеки гражданин е заинтересован тя да бъде изпълнена, и то в оптимални срокове.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) следва последователна политика за опазване чистотата на атмосферния въздух, включваща анализ на данните от проведения мониторинг, засилен контрол на промишлените източници на замърсяване, контрол върху изпълнението на заложените от общините мерки и дейности по информиране на обществеността.

Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на общинската инфраструктура и общинските дейности с цел осигуряване чистотата на въздуха. В изпълнение изискванията на ЗЧАВ община Пловдив има приета от общинския съвет Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух за периода 2018 – 2023 година и План за действие към нея, в които са предвидени редица технически, регулаторни, икономическо-фискални и информационно-образователни краткосрочни и дългосрочни мерки. Ефектът, който се цели, е намаляване нивата на замърсяване, включително редуциране емисиите на фините прахови частици. Директорът на РИОСВ-Пловдив е изискал от кмета на общината два пъти месечно да отчита пред екоинспекцията прилагането на предвидените мерки и ефекта от осъществяването им. Екоинспекцията проследява изпълнението им и има право да предприема административно-наказателни действия в случай, че установи нередности.

В стремежа си да осигури надеждна, актуална и леснодостъпна информация РИОСВ-Пловдив взе решение да предостави по-широк достъп на всички заинтересовани граждани и страни до информация как се изпълняват общинската програма и планът за действие. Екоинспекцията създаде специален раздел на сайта си, където освен информация за състоянието на атмосферния въздух, периодично ще публикува и актуална информация под формата на таблица за всички дейности и задачи, предвидени в плана, и степента им на изпълнение. Информацията в таблицата ще се актуализира регулярно на база предоставената от общината информация.

Линк към новия информационен раздел