Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив провери над 150 обекта през ноември
08.12.2021

Изключително активна контролна дейност проведе Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) през изминалия месец ноември. Експертите извършиха 155 проверки, като 60 от тях бяха извънредни.

За установени административни нарушения инспекторите съставиха 9 акта и направиха 28 предписания. Освен това директорът на екоинспекцията издаде и 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 18 500 лева. Институцията събра 23 342 лева от наложени  глоби и санкции в предишни периоди.

През м. ноември най-активен е екоконтролът по отношение управлението на отпадъците (70 проверки), където за нарушения са съставените актове за установени нарушения. Кметът на община Стамболийски получи акт за неизпълнение на предписание за почистване на замърсен терен по поречието но р. Въча в землището на с. Куртово Конаре, след като при извършена проверка по сигнал от местно рибарско сдружение експертите на РИОСВ-Пловдив установиха нерегламентираното замърсяване. Акт беше съставен и на кмета на община Раковски, който не е почистил замърсяването с отпадъци в Индустриалната зона на с. Стряма, въпреки направените предписания. Припомняме, че замърсяването в района беше установено благодарение на сигнал от медии до екоинспекцията.  

Актове са съставени на две дружества, които са в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. В качеството им на оператор на климатично оборудване от спа-комплекс не са представили пред РИОСВ-Пловдив изискуемия годишен отчет, а предприятие за преработка на ориз в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски ще бъде санкционирано за неподдържане на прахоуловително пречиствателно съоръжение.

Бе наложена имуществена санкция от 5 000 лева на дружество, извършващо дейност по внос и търговия с флуоровъглеводороди на територията на Европейския съюз, което не е гарантирало, че пуснатото на европейския пазар количество съответства на определената годишна квота.  Нарушението е установено след осъществен контрол по приоритет "Престъпления срещу околната среда" от ЕМПАКТ (Европейска мултидисциплинарна платформа за борба срещу престъпни заплахи).

За заустване на отпадъчни води без издадено разрешително по Закона за водите на цех за производство на растителни екстракти и етерични масла, намиращо се в село Зелениково също беше връчен акт.

Заради възпрепятстване на проверка, с акт се сдоби и фирма за производство и търговия с перилни и почистващи препарати в гр. Пловдив, след като не е допуснала експертите на РИОСВ-Пловдив в обекта си.

По отношение на опазване на биоразнообразието през месеца са проверявани защитени територии и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, общини и горски стопанства по спазване изискванията на Закона за лечебните растения, сигнал за улов да защитени видове пойни птици. Извършен е и мониторинг на дива коза съгласно утвърден план-график за 2021 година. Съставен е акт за отглеждане на защитен биологичен вид.

През месеца експертите на екоинспекцията са изготвили 180 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по Закона за опазване на околната среда и са процедирали 223 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти за инвестиционни предложения.

Подробен отчет за дейността на екоинспекцията през м. ноември 2021 година е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.