Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ даде предписания на община Пловдив за засилване мерките за чистотата на въздуха
12.11.2021

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) изпрати писмо до кмета на община Пловдив с предписания за предприемане на засилени мерки, свързани с чистотата на атмосферния въздух в града.

В качеството си на контролен орган РИОСВ-Пловдив настоява общината да  приложи спешно бързоефективни мерки, за да редуцира и предотврати в максимална степен замърсяването на въздуха през вече започналия отоплителен сезон. Екоинспекцията препоръчва на община Пловдив да осъществява засилен контрол при извършването на строителни и ремонтни дейности, да поддържа чистотата на  общинската инфраструктура, да предприеме действия за оптимизиране на транспортната организация. Общината е необходимо да насочи усилията си и към домакинствата, използващи твърдо гориво в посока на подмяна на отоплителните си уреди с по-екологични. В оперативен порядък тя трябва да отчита осъществените действия и ефекта от тях пред екоинспекцията.

Повод за предписанията е направеният анализ от страна на екоинспекцията на основните показатели за чистотата на атмосферния въздух, които се следят – фини прахови частици (ФПЧ10), озон, азотен диоксид, серен диоксид, въглероден оксид и др. Концентрациите на замърсителите в атмосферния въздух се регистрират денонощно в 2 пункта в рамките на град Пловдив: в автоматична измервателна станция (АИС) „Каменица” – градски фонов пункт и в АИС „Тракия“ – транспортноориентиран пункт.

Основен атмосферен замърсител в Пловдив са ФПЧ10, като нормата за средноденонощната им концентрация във въздуха е 50 µg/m3. От началото на месец ноември се наблюдават превишения на средноденонощните стойности на фините прахови частици.  Анализът сочи, че има корелация между това повишаване и наблюдаваните по-ниски температури същите дни, респективно - засиленото използване на битово отопление, което е основния източник на влошеното качество на въздуха.  Среднодневни превишения по показател ФПЧ10 са регистрирани за два дни (7 и 8 ноември) и на двете измервателни станции и за още четири дни  - в АИС „Тракия“. Стойностите на среднодневните превишения варират в диапазона между 51,62 и 73,02 µg/m3. На този етап няма превишения по останалите показатели за състоянието на въздуха.

РИОСВ-Пловдив регулярно изпраща цялата набрана налична информация от пунктовете за мониторинг, разположени на територията на общината към община Пловдив, като в обобщен вид тя се публикува на следния линк http://ecomonitoring.plovdiv.bg/plovdiv/air_quality.jsp, откъдето могат да се информират и заинтересованите граждани.