Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив наложи над 30 000 лева санкции през октомври
08.11.2021

През месец октомври 2021 година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 127  проверки на 124 обекта. Седемдесет от тях са били планови. Извънредните проверки са 57 на брой. Част от тях са предприети във връзка с постъпилите 28 сигнала и 12 писмени жалби, като на всички тях е реагирано своевременно. Екоинспекцията наблюдава тенденция за увеличаване броя на постъпващите неоснователни сигнали. Това води до излишно изразходване на материални и човешки ресурси, а в някои случаи е възможно да се стигне до затруднена реакция при реална нужда от проверка.

В рамките на проведения контрол са съставени 8 акта за констатирани нарушения на екологичното законодателство и са дадени 30 предписания за отстраняването им.

Най-голямата част от установените нарушения са на Закона за водите. Две дружества са получили актове за заустване на отпадъчни води над заложените индвидуални емисионни ограничения в разрешителните им, едно – за неизпълнено предписание. Четвърти акт е съставен на община Асеновград за неподдържане на градската пречиствателна станция за отпадъчни води в техническа и експлоатационна изправност.

На три дружества актове са съставени за неизпълнение законодателството за чистотата на атмосферния въздух. Освен това са предприети административнонаказателни действия срещу оризарна в с. Куртово Конаре за запрашаване вследствие на неработещо пречиствателно съоръжение.

Акт е връчен и на фирма за непредоставена в срок информация извършен трансграничен превоз на отпадъци съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Въпреки засиления контрол през октомври, не са установени нарушения на Закона за защитените територии и Закона за лечебните растения.

През месеца директорът на РИОСВ е издал 10 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 32 700 лева. Най-големите наложени санкции (по 12 000 всяка) са за двама оператори на инсталации с издадени комплекснr разрешителни. Възобновена е и текуща санкция в размер на 146,53 лв. месечно за замърсяване на атмосферния въздух от котел на биомаса в производствена площадка в с. Радиново.

Активна е извършваната превантивна дейност. Експертите на екоинспекцията са осъществили процедури за 180 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, включително и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив са публикувани 300 документа.

През месеца РИОСВ-Пловдив организира и проведе редица инициативи, целящи повишаване на нивото на екологичните знания и възпитание. Те бяха насочени към учениците и младите хора. Четвъртокурсници от Университета по хранителни технологии – Пловдив проведоха учебна практика в екоинспекцията. Институцията подкрепи и тринадесетото издание на „Екологията – начин на мислене“ - научна конференция за студенти и млади учени с организатор ПУ „Паисий Хилендарски“, като награди проекти, засягащи актуални за пловдивската екоинспекция теми. Ученици участваха в открит урок при автоматичната измервателна станция за качеството на атмосферния въздух „Каменица“ с цел да се заостри общественото внимание към проблемите на чистотата на въздуха в града в началото на отоплителния сезон. 

Подробен отчет за дейността на екоинспекцията през м. октомври 2021 година е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив в секция "Контролна дейност".