Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив наложи над 30 000 лева санкции през октомври
08.11.2021

През месец октомври 2021 година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 127  проверки на 124 обекта. Седемдесет от тях са били планови. Извънредните проверки са 57 на брой. Част от тях са предприети във връзка с постъпилите 28 сигнала и 12 писмени жалби, като на всички тях е реагирано своевременно. Екоинспекцията наблюдава тенденция за увеличаване броя на постъпващите неоснователни сигнали. Това води до излишно изразходване на материални и човешки ресурси, а в някои случаи е възможно да се стигне до затруднена реакция при реална нужда от проверка.

В рамките на проведения контрол са съставени 8 акта за констатирани нарушения на екологичното законодателство и са дадени 30 предписания за отстраняването им.

Най-голямата част от установените нарушения са на Закона за водите. Две дружества са получили актове за заустване на отпадъчни води над заложените индвидуални емисионни ограничения в разрешителните им, едно – за неизпълнено предписание. Четвърти акт е съставен на община Асеновград за неподдържане на градската пречиствателна станция за отпадъчни води в техническа и експлоатационна изправност.

На три дружества актове са съставени за неизпълнение законодателството за чистотата на атмосферния въздух. Освен това са предприети административнонаказателни действия срещу оризарна в с. Куртово Конаре за запрашаване вследствие на неработещо пречиствателно съоръжение.

Акт е връчен и на фирма за непредоставена в срок информация извършен трансграничен превоз на отпадъци съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Въпреки засиления контрол през октомври, не са установени нарушения на Закона за защитените територии и Закона за лечебните растения.

През месеца директорът на РИОСВ е издал 10 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 32 700 лева. Най-големите наложени санкции (по 12 000 всяка) са за двама оператори на инсталации с издадени комплекснr разрешителни. Възобновена е и текуща санкция в размер на 146,53 лв. месечно за замърсяване на атмосферния въздух от котел на биомаса в производствена площадка в с. Радиново.

Активна е извършваната превантивна дейност. Експертите на екоинспекцията са осъществили процедури за 180 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, включително и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив са публикувани 300 документа.

През месеца РИОСВ-Пловдив организира и проведе редица инициативи, целящи повишаване на нивото на екологичните знания и възпитание. Те бяха насочени към учениците и младите хора. Четвъртокурсници от Университета по хранителни технологии – Пловдив проведоха учебна практика в екоинспекцията. Институцията подкрепи и тринадесетото издание на „Екологията – начин на мислене“ - научна конференция за студенти и млади учени с организатор ПУ „Паисий Хилендарски“, като награди проекти, засягащи актуални за пловдивската екоинспекция теми. Ученици участваха в открит урок при автоматичната измервателна станция за качеството на атмосферния въздух „Каменица“ с цел да се заостри общественото внимание към проблемите на чистотата на въздуха в града в началото на отоплителния сезон. 

Подробен отчет за дейността на екоинспекцията през м. октомври 2021 година е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив в секция "Контролна дейност".