Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Важна информация за операторите, осъществяващи дейности с отпадъци: от 1 октомври отчетността е изцяло по електронен път
08.10.2021

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) информира всички заинтересовани лица, че на 1 октомври 2021 г. беше обнародвана и влезе в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, издадена от Министъра на околната среда и водите.

Отчетните книги по чл. 7  е задължително да се водят по електронен път в поддържаната от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) Национална информационна система за отпадъците (НИСО) при наличие на квалифициран електронен подпис. Същото се отнася и за годишни отчети по чл. 13 - 22 и чл. 22б, които се предоставят ежегодно до 31 март на следващата година. Те се предоставят от лице, което се идентифицира с електронен подпис по смисъла и въз основа на електронен образ на изрично заявление и електронен образ на пълномощно от задълженото лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за предоставяне на годишните отчети.

Наредбата променя срока за попълване на отчетните книги. Те трябва да се водят хронологично минимум веднъж месечно за всеки календарен месец до 15 дни след изтичането му, като всеки запис се отразява по дата. В случай на необходимост от коригиране на данните, въведени в отчетните книги, се допуска извършване на корекция през текущия месец на вече въведени данни в отчетната книга за предходните 2 месеца. 

  В случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006, се изпраща по електронна поща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно приложение № 52 от получателите на отпадъците. Електронната поща на РИОСВ-Пловдив, до която трябва да се изпращат горепосочените документи е [email protected].

Заинтересованите лица по Закона за управление на отпадъците могат да се запознаят с новите изисквания в пълния текст на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (линк към Държавен вестник от 1.10.2021)