Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив отчита засилен контрол и прозрачност в дейността си през септември
07.10.2021

През месец септември 2021 година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 141 проверки на 131 обекта. Извънредните проверки по постъпили жалби и сигнали са 53 на брой. В рамките на проведения контрол са съставени 10 акта за констатирани нарушения на екологичното законодателство и са дадени 39 предписания за отстраняването им.

Най-много са установените оператори, нарушаващи Закона за водите. На четири производствени предприятия в област Пловдив са съставени актове, свързани със заустване на отпадъчни води с показатели, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните им за заустване.  

Най-големият брой проверки са тези, свързани с прилагане изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Проверени са 51 обекта на територията, контролирана от РИОСВ-Пловдив. На трима оператори са съставени актове за установени нарушения, като един от тях е кметът на Първомай. Той ще бъде санкциониран за допускане на нерегламентирано замърсяване на територията на населени места на общината.  През месеца са издадени 11 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.

Най-много предписания – 15, са дадени във връзка със Закона за чистотата на атмосферния въздух. За нарушение на този закон акт е съставен на предприятие от хранително-вкусовата промишленост за неизпълнение да дадено през предходния месец предписание, свързано с представяне на досие на хладилното си оборудване.

Екоекспертите извършиха девет планови проверки на защитени територии. Седем от тях са на резерват „Червената стена“ по утвърдени в месечен график за охраната на резервата маршрути. Проверени са също защитена местност "Перестица" (гр. Перущица, с. Устина, общ. Родопи) и резерват "Изгорялото гюне (гр. Кричим). При осъществения контрол не са установени нарушения на Закона за защитените територии.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията през септември на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив са публикувани 196 документа. Екоинспекцията ежедневно следи и публикува на сайта си бюлетин за качеството на атмосферния въздух. През месеца и в двата пункта за измерване на качеството на атмосферния въздух (АИС „Каменица“ - фонов пункт и АИС „Тракия“ – транспортноориентиран пункт) по показател ФПЧ10 не са регистрирани превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, както и превишения на праговата стойност на средночасовата норма по показател „азотни оксиди“.

Периодът беше наситен и с образователни активности, като при провеждането им бяха спазвани актуалните противоепидемични мерки. На 7 септември по повод Международния ден на чистия въздух за синьо небе беше обявен Ден на отворените врати при автоматична измервателна станция „Каменица“. Екоинспекцията традиционно проведе и кампания с редица инициативи за Европейската седмица на мобилността в периода 16-22 септември с цел популяризиране на устойчивия начин на придвижване и транспорт в градска среда и ползите за здравето и околната среда.

Подробен отчет за дейността на екоинспекцията през м. септември 2021 година е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.

* На снимката е Николай Арнаудов, ученик във Френската гимназия - Пловдив - един от финалистите в проведения литературен конкурс по случай Европейската седмица на мобилността.