Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив наложи строг контрол за спазване на екозаконодателството през август
08.09.2021

През месец август 2021 година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 125 проверки на 105 обекта. Извънредните проверки по постъпили жалби и сигнали са 48 на брой.

В рамките на проведения контрол са констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони, като в резултат на това са съставени 8 акта и са дадени 46 предписания за отстраняването им.

Най-много са установените оператори, нарушаващи Закона за водите. От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води, се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние. На четирима оператори са съставени актове, свързани със заустване отпадъчни води с показатели, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, а на един – за ползване на воден обект без основание.

На фабрика за производство на обувки в с. Ведраре е съставен акт за установяване на административно нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Засилени са проверките по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). През отчетния период е осъществен контрол на четирите регионални депа за битови отпадъци на територията на област Пловдив, чиито оператори с издадени комплексни разрешителни са общините Асеновград, Карлово и Пловдив. Проверките са били относно изградени системи за видеонаблюдение и контрол съгласно чл. 41а от ЗУО. За установени неизпълнения на условия в издадените комплексни разрешителни са издадени два акта.

Извършена е проверка на територията на община Пловдив за нерегламентирани замърсявания, включително и в речните корита и прилежащите територии, при която са констатирани нерегламентирани замърсявания на няколко места и на кмета на общината е дадено предписание за почистване. Извършен е и последващ контрол по изпълнение на предписание за почистване на нерегламентирани замърсявания в община Първомай и в с. Триводици, общ. Стамболийски. На кмета на община Кричим пък е издадено наказателно постановление с наложена глоба от 3 000 лева за това, че не е организирал почистването на нерегламентирано замърсяване с отпадъци.

Общо събраните суми от РИОСВ-Пловдив по наложени  глоби и санкции през месеца са на стойност 25 616 лева.

Подробен отчет за дейността на екоинспекцията през м. август 2021 година е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.