Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив наложи строг контрол за спазване на екозаконодателството през август
08.09.2021

През месец август 2021 година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 125 проверки на 105 обекта. Извънредните проверки по постъпили жалби и сигнали са 48 на брой.

В рамките на проведения контрол са констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони, като в резултат на това са съставени 8 акта и са дадени 46 предписания за отстраняването им.

Най-много са установените оператори, нарушаващи Закона за водите. От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води, се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние. На четирима оператори са съставени актове, свързани със заустване отпадъчни води с показатели, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, а на един – за ползване на воден обект без основание.

На фабрика за производство на обувки в с. Ведраре е съставен акт за установяване на административно нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Засилени са проверките по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). През отчетния период е осъществен контрол на четирите регионални депа за битови отпадъци на територията на област Пловдив, чиито оператори с издадени комплексни разрешителни са общините Асеновград, Карлово и Пловдив. Проверките са били относно изградени системи за видеонаблюдение и контрол съгласно чл. 41а от ЗУО. За установени неизпълнения на условия в издадените комплексни разрешителни са издадени два акта.

Извършена е проверка на територията на община Пловдив за нерегламентирани замърсявания, включително и в речните корита и прилежащите територии, при която са констатирани нерегламентирани замърсявания на няколко места и на кмета на общината е дадено предписание за почистване. Извършен е и последващ контрол по изпълнение на предписание за почистване на нерегламентирани замърсявания в община Първомай и в с. Триводици, общ. Стамболийски. На кмета на община Кричим пък е издадено наказателно постановление с наложена глоба от 3 000 лева за това, че не е организирал почистването на нерегламентирано замърсяване с отпадъци.

Общо събраните суми от РИОСВ-Пловдив по наложени  глоби и санкции през месеца са на стойност 25 616 лева.

Подробен отчет за дейността на екоинспекцията през м. август 2021 година е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.