Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извърши извънредна проверка на концесията в Ръжево Конаре
02.09.2021

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) реагира на постъпила жалба от гражданско сдружение на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново относно дейността на кариера в землището на населеното място, като извърши извънредна проверка в рамките на своята компетентност.

Експерти на екоинспекцията провериха „Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали, пясъци и чакъли от находище „Стряма 1“, за която през 2008 година е сключен договор за предоставяне на концесия за срок от 25 години между Министерството на енергетиката и дружеството, експлоатиращо кариерата.

В момента на проверката не се е извършвала добивна дейност, няма и транспортна техника. Експертите, обаче, са констатирали наличието на новопрекаран път, свързващ левия бряг на Стряма с десния бряг на реката, където се намира базата на концесионера за преработка на добития материал, като той е извън границите на концесионната площ. По пътя има видими следи от преминаване на транспортни средства, пресичащи реката.

Територията, през която преминава пътят попада в границите на защитена зона „Река Стряма“  от мрежата „Натура 2000“ за  опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.  С цел преустановяване преминаването през защитената зона на концесионера са дадени предписания да предприеме действия за недопускане навлизането на транспортни средства до базата на дружеството откъм река Стряма, като това трябва да стане чрез преграждане на пътния достъп, ограждане на обекта или по друг подходящ начин. Срокът за изпълнението на предписанието е десетдневен, след което ще бъде предприета последваща проверка. В случай на неизпълнение на даденото предписание, екоинспекцията ще предприеме административнонаказателни мерки.

За предприетите действия е уведомено гражданското сдружение, подало жалбата, както и кметът на община Калояново.