Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Засилена контролна дейност на РИОСВ-Пловдив през месец юли
10.08.2021

През месец юли експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) извършиха 189 проверки по компоненти и фактори на околната среда като провериха 169 обекта. Голям е делът на извънредните проверки – те са 84 на брой. За периода са постъпили 48 сигнала на „зеления телефон“ и 21 писмени жалби, като спрямо всички е реагирано своевременно. В рамките на проведения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Най-много са проверките по отношение на отпадъците. За месеца те са 94, като освен по изпълнението на годишния план на инспекцията, са извършвани проверки на изпълнението на дадени от директора на РИОСВ –Пловдив предписания за почистване и недопускане на нерегламентирани замърсявания на кметовете на общините в населените места и по речните корита. Два акта за установяване на административни нарушения са съставени на дружества за неизпълнение на условия, поставени в регистрационните им документи за дейности с отпадъци.

Активна е дейността на екоинспекцията по отношение на биологичното разнообразие. Експертите от направлението са извършили 44 проверки.  Осъществен е контрол върху 23 защитени територии. Седемнадесет са проверките на резерват „Червената стена“ по утвърдени в месечния график маршрути и на защитените местности  "Клувията" и "Дървовидна хвойна" (с. Бачково), "Дъбите-конска поляна" (с. Кръстевич), "Върлишница" (гр. Клисура), "Средната поляна" (с. Богдан), "Кричим" (с. Куртово Конаре). Осъществен е контрол върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Не са установени нарушения на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и на режимите и забраните, посочени в заповедите за обявяване. Проверено е вековно дърво в землището на с. Песнопой, а фитосанитарното му състояние е оценено като добро.  Служители са участвали в 5 комисии по оценяване щети, нанесени от кафява мечка върху пчелини в района на гр. Карлово, с. Иганово и с. Врата в общ. Асеновград, а събраната документация е изпратена в МОСВ за изплащане на щетите.

По компонент „води“ са извършени 32 проверки, като в част от тях са осъществявани пробонабирания на пречистени отпадъчни води. При последваща проверка е установено, че дадено на дружество предписание за премахване на заустващи тръби не е изпълнено, за което предстои да бъдат предприети административнонаказателни действия спрямо него.

През отчетния период са изготвени 143 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Проведени са процедури за 207 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, в т. ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Работата на екоинспекцията е прозрачна за обществеността. Всички актове по администрираните режими са своевременно публикувани на сайта на РИОСВ-Пловдив, а електронните регистри са регулярно актуализирани и поддържани. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията на интернет страницата на институцията през месеца са публикувани 326 документа.