Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив засилва контрола във връзка с началото на пожароопасния сезон
01.04.2010

РИОСВ-Пловдив засилва контрола за недопускане на палежи и пожари в защитените територии и земеделските земи. Със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова периодът от 1 април до 31 октомври 2010 г. е определен за пожароопасен сезон. Особено внимание ще се обърне на  предотвратяването на пожари в защитените територии - изключителна държавна собственост.

От директора на РИОСВ-Пловдив е изготвена схема за оповестяване на всички нива при възникване на пожар, изготвени са и оперативни планове за работа с държавните лесничейства,  общините и кметствата, както и със звената на Гражданска защита и районните служби на „Противопожарна и аварийна безопасност”  за съвместни дейности срещу пожари.

За времето на пожароопасния сезон от РИОСВ е организирано специализирано наблюдение и дежурства по график в защитените територии – изключителна държавна собственост. Засилен е и превантивният контрол по отношение на посетителите и собствениците/ползвателите на обекти, земи и гори за опазване на тези територии.

Изготвени са предписания до кметовете на общините за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви и за информиране на населението чрез медиите или по друг начин за опасността от възникване на пожари при неспазване на изискванията и за санкциите, които ще се предприемат спрямо нарушителите. На кметовете е препоръчано да организират гасачески групи от доброволци от местното население за гасене на пожари в защитените територии-изключителна държавна собственост. От общините се изисква да следят за спазване на  забраната  за палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви,  паленето на огън от туристи в горите.

РИОСВ-Пловдив напомня, че при паленето на стърнища и други растителни остатъци, което е абсолютно забранено, изгарят всички органични съставки в повърхностния слой на почвата. Унищожават се микро и макроорганизми, които подпомагат почвообразуващия процес и са полезни за почвеното плодородие. Създават се условия за изгаряне на лесозащитни пояси, отделни дървета и храсти, а понякога и на цели горски масиви. В пожарите загиват и много птици и животни.

На нарушителите на разпоредбите са налагат административно-наказателни мерки,  като предвидените глоби са от 100 до 6 000 лв. за физически лица и от 100 до 20 000 лв. за юридически лица.