Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив засилва контрола във връзка с началото на пожароопасния сезон
01.04.2010

РИОСВ-Пловдив засилва контрола за недопускане на палежи и пожари в защитените територии и земеделските земи. Със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова периодът от 1 април до 31 октомври 2010 г. е определен за пожароопасен сезон. Особено внимание ще се обърне на  предотвратяването на пожари в защитените територии - изключителна държавна собственост.

От директора на РИОСВ-Пловдив е изготвена схема за оповестяване на всички нива при възникване на пожар, изготвени са и оперативни планове за работа с държавните лесничейства,  общините и кметствата, както и със звената на Гражданска защита и районните служби на „Противопожарна и аварийна безопасност”  за съвместни дейности срещу пожари.

За времето на пожароопасния сезон от РИОСВ е организирано специализирано наблюдение и дежурства по график в защитените територии – изключителна държавна собственост. Засилен е и превантивният контрол по отношение на посетителите и собствениците/ползвателите на обекти, земи и гори за опазване на тези територии.

Изготвени са предписания до кметовете на общините за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви и за информиране на населението чрез медиите или по друг начин за опасността от възникване на пожари при неспазване на изискванията и за санкциите, които ще се предприемат спрямо нарушителите. На кметовете е препоръчано да организират гасачески групи от доброволци от местното население за гасене на пожари в защитените територии-изключителна държавна собственост. От общините се изисква да следят за спазване на  забраната  за палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви,  паленето на огън от туристи в горите.

РИОСВ-Пловдив напомня, че при паленето на стърнища и други растителни остатъци, което е абсолютно забранено, изгарят всички органични съставки в повърхностния слой на почвата. Унищожават се микро и макроорганизми, които подпомагат почвообразуващия процес и са полезни за почвеното плодородие. Създават се условия за изгаряне на лесозащитни пояси, отделни дървета и храсти, а понякога и на цели горски масиви. В пожарите загиват и много птици и животни.

На нарушителите на разпоредбите са налагат административно-наказателни мерки,  като предвидените глоби са от 100 до 6 000 лв. за физически лица и от 100 до 20 000 лв. за юридически лица.