Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Изготвени Проекти на заповеди за обявяване на ЗЗ „Родопи-Западни“, „Средна гора“, „Централен-Балкан - буфер“. Изготвен е проект на Заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на ЗЗ за опазване на дивите птици „Централен-Балкан“
02.03.2021

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив  съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие  са изготвени  Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001030 „Родопи-Западни“, BG0001389 „Средна гора“, BG0001493 „Централен-Балкан - буфер“ . Съгласно чл.16, ал.1, т.4  от ЗБР е изготвен проект на Заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000494 „Централен-Балкан“.

Пълният текст на проекто-заповедите  са публикуван на:

-           Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/bg/priroda/obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-2-broya-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-po-reda-na-chl-12-ot-zbr/

-          Интернет страницата на Регионалната инспекция – Пловдив  https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=9   

Същите са на разположение и в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ - Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122, стая 10).  

В едномесечен срок, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите, посочените в проекто-заповедите за обявяване на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“, BG0001389 „Средна гора“, BG0001493 „Централен-Балкан - буфер“ и на проекто-заповедта за изменение и допълнение на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000494 „Централен-Балкан“.