Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Изготвени Проекти на заповеди за обявяване на ЗЗ „Родопи-Западни“, „Средна гора“, „Централен-Балкан - буфер“. Изготвен е проект на Заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на ЗЗ за опазване на дивите птици „Централен-Балкан“
02.03.2021

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив  съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие  са изготвени  Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001030 „Родопи-Западни“, BG0001389 „Средна гора“, BG0001493 „Централен-Балкан - буфер“ . Съгласно чл.16, ал.1, т.4  от ЗБР е изготвен проект на Заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000494 „Централен-Балкан“.

Пълният текст на проекто-заповедите  са публикуван на:

-           Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/bg/priroda/obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-2-broya-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-po-reda-na-chl-12-ot-zbr/

-          Интернет страницата на Регионалната инспекция – Пловдив  https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=9   

Същите са на разположение и в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ - Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122, стая 10).  

В едномесечен срок, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите, посочените в проекто-заповедите за обявяване на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“, BG0001389 „Средна гора“, BG0001493 „Централен-Балкан - буфер“ и на проекто-заповедта за изменение и допълнение на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000494 „Централен-Балкан“.