Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив съобщава за изготвени Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Трилистник“, „Река Въча-Тракия“, „Река Стряма“ и „Родопи-Средни“
11.02.2021

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив  съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие  са изготвени  Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000289 „Трилистник“, BG0000424 „Река Въча-Тракия“, BG0000429 „Река Стряма“ и BG0001031 „Родопи-Средни“ .

Пълният текст на проекто-заповедите  са публикувани на:

- Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-za-opazvane-na-prirodnite-mestoobitaniya-i-na-divata-flora-i-fauna/#attached-files.

- Интернет страницата на Регионалната инспекция – Пловдив  https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=9   

Същите са на разположение и в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ - Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122, стая 10).  

В едномесечен срок, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите, посочените в проекто-заповедите за обявяване на защитени зони BG0000289 „Трилистник“, BG0000424 „Река Въча-Тракия“, BG0000429 „Река Стряма“ и BG0001031 „Родопи-Средни“.