Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс до ,,ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ‘‘ ООД, ЕИК: 201224494
04.01.2021

Съобщение до ,,ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ‘‘ ООДЕИК: 201224494, представлявано от управител, със седалище и адрес на управление ГРАД СОФИЯ, РАЙОН СЛАТИНА ЖК ГЕО МИЛЕВ, БЛ. 119, ВХ. А и до всички заинтересовани лица

04.01.2021 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
 
Днес, 04.01.2021 г., на основание чл.18а, ал. 10 и във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ,,ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ‘‘ ООДЕИК: 201224494при посещение от служители на РИОСВ-Пловдив не е открито на посочения, вписан в Търговския регистър адрес, а именно: ГРАД СОФИЯ, РАЙОН СЛАТИНА ЖК ГЕО МИЛЕВ, БЛ. 119, ВХ. А, допълнително след залепване на книжата на входната врата

 

У В Е Д О М Я В А М

 

,,ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ‘‘ ООДЕИК: 201224494 със седалище и адрес на управление: ГРАД СОФИЯ, РАЙОН СЛАТИНА ЖК ГЕО МИЛЕВ, БЛ. 119, ВХ. А, представлявано от управител, че започва производство по налагане на принудителна административна мярка по реда на чл. 129, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 128, т. 2 и т. 3 и чл. 126 от Закона за управление на отпадъците. В заповедта се определя видът на принудителната административна мярка и начинът на изпълнението й.

Съобщението да се постави на информационното табло на РИОСВ- Пловдив и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив.

 

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/ 10.07.2020 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив