Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс до ,,ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ‘‘ ООД, ЕИК: 201224494
04.01.2021

Съобщение до ,,ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ‘‘ ООДЕИК: 201224494, представлявано от управител, със седалище и адрес на управление ГРАД СОФИЯ, РАЙОН СЛАТИНА ЖК ГЕО МИЛЕВ, БЛ. 119, ВХ. А  и до всички заинтересовани лица

04.01.2021 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
 
      Днес, 04.01.2021г., на основание чл.18а, ал. 10 и във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ,,ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ‘‘ ООДЕИК: 201224494при посещение от служители на РИОСВ-Пловдив не е открито на посочения, вписан в Търговския регистър адрес, а именно: ГРАД СОФИЯ, РАЙОН СЛАТИНА ЖК ГЕО МИЛЕВ, БЛ. 119, ВХ. А,  допълнително след залепване на книжата на входната врата

  

У В Е Д О М Я В А М

 

,,ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ‘‘ ООДЕИК: 201224494 със седалище и адрес на управление: ГРАД СОФИЯ, РАЙОН СЛАТИНА ЖК ГЕО МИЛЕВ, БЛ. 119, ВХ. А, представлявано от управител, че започва производство по реда на чл. 75, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците за отнемане на разрешение за дейности по отпадъците, дадено с Решение № 09-ДО-11-00/23.08.2016г. и Решение № 09-ДО-1111-01/23.12.2016г.

 

Съобщението да се постави на информационното табло на РИОСВ- Пловдив и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив.

  

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/ 10.07.2020 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив