Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив реагира на 65 сигнала и жалби през ноември
09.12.2020

През месец ноември експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) извършиха 70 планови и 40 извънредни проверки. Те реагираха своевременно на  55 сигнала на „зеления телефон“ и на 10 писмени жалби.

В рамките на проведения контрол през месеца са дадени 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, съставени са и шест акта за установяване на административни нарушения (АУАН). Акт е издаден на биоцентрала за неизпълнение на задължително предписание, друг е наложен на фирма, нарушила Закона за чистотата на атмосферния въздух по отношение на изискванията за флуорсъдържащи парникови газове. Два акта имат и фирми, нарушили Закона за водите – едната за ползване на воден обект без да има издадено разрешително за заустване, а втората – за заустване на отпадъчни води над нормите, заложени като индивидуални емисионни ограничения. Дружество е получило акт за нарушение разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, а друго – за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци без разрешителен документ за това.

През месеца директорът на РИОСВ-Пловдив е издал и шест наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 34 000 лева. Екоинспекцията е наложила и санкция в размер на 10 000 лева на оператор с издадено комплексно разрешително за установено неизпълнение на условията в него. За периода е предприета една принудителна административна мярка – издадена е заповед за преустановяване дейността на дружество, извършващо изземане на инертни материали от коритото на река Марица.

Голяма е активността на инспекцията по отношение на превантивната дейност. За ноември са процедирани 207 предложeния, планове, програми и проекти, касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, включително и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Издадени са 5 разрешителни документа за дейност с отпадъци и 18 регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците.  Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 7 държавни приемателни комисии, на които са приети 6 обекта.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за месеца са публикувани 320 документа на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив, а по Закона за достъп до обществената информация е предоставена такава на четири заинтересовани лица.

През ноември екоинспекцията прие изпълнението четири малки екопроекта за облагородяване на дворове на учебни заведения и обществени пространства в Пловдивска област, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Подробен отчет за м. ноември 2020 г. е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.