Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

РИОСВ – Пловдив реагира на 65 сигнала и жалби през ноември
09.12.2020

През месец ноември експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) извършиха 70 планови и 40 извънредни проверки. Те реагираха своевременно на  55 сигнала на „зеления телефон“ и на 10 писмени жалби.

В рамките на проведения контрол през месеца са дадени 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, съставени са и шест акта за установяване на административни нарушения (АУАН). Акт е издаден на биоцентрала за неизпълнение на задължително предписание, друг е наложен на фирма, нарушила Закона за чистотата на атмосферния въздух по отношение на изискванията за флуорсъдържащи парникови газове. Два акта имат и фирми, нарушили Закона за водите – едната за ползване на воден обект без да има издадено разрешително за заустване, а втората – за заустване на отпадъчни води над нормите, заложени като индивидуални емисионни ограничения. Дружество е получило акт за нарушение разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, а друго – за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци без разрешителен документ за това.

През месеца директорът на РИОСВ-Пловдив е издал и шест наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 34 000 лева. Екоинспекцията е наложила и санкция в размер на 10 000 лева на оператор с издадено комплексно разрешително за установено неизпълнение на условията в него. За периода е предприета една принудителна административна мярка – издадена е заповед за преустановяване дейността на дружество, извършващо изземане на инертни материали от коритото на река Марица.

Голяма е активността на инспекцията по отношение на превантивната дейност. За ноември са процедирани 207 предложeния, планове, програми и проекти, касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, включително и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Издадени са 5 разрешителни документа за дейност с отпадъци и 18 регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците.  Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 7 държавни приемателни комисии, на които са приети 6 обекта.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за месеца са публикувани 320 документа на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив, а по Закона за достъп до обществената информация е предоставена такава на четири заинтересовани лица.

През ноември екоинспекцията прие изпълнението четири малки екопроекта за облагородяване на дворове на учебни заведения и обществени пространства в Пловдивска област, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Подробен отчет за м. ноември 2020 г. е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.