Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Започна процедура по обявяване на две защитени зони от мрежата „Натура 2000“ в Пловдивска област
02.12.2020

В съответствие със Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на две защитени зона (ЗЗ) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: ЗЗ „Бесапарски възвишения“ и ЗЗ „Попинци“.

Частично двете защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000» са разположени на територията на населени места от Пловдивска област. ЗЗ „Бесапарски възвишения“ попада в землищата на на гр. Кричим, община Кричим и селата Куртово Конаре, Ново село и Триводици, община Стамболийски, а ЗЗ „Попинци“ – в землищата на селата Красново, Мало Крушево, Кръстевич, община Хисаря и с. Драгомир, община Съединение.

Проектите на заповеди са публикувани на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив), а освен това са на разположение в административната сграда на екоинспекцията. Двете защитени зони се обявяват с цел опазване и поддържане на благоприятно природозащитно състояние на ценни типове природни местообитания и на видовете и техните популации, разпространени в тях. В тях са предвидени редица забрани и ограничения, както и мерки за постигане целите на опазване.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проектите на заповеди и в едномесечен срок да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповедите режими. С цел популяризирането им сред населението, РИОСВ-Пловдив вече е изпратила до кметовете на засегнатите общини изготвените проекти и карти, показващи местоположението на защитените зони спрямо имотните граници от кадастралните карти/картите на възстановената собственост.

  

ЗЗ "Бесапарски възвишения"; Източник: http://natura2000.moew.government.bg/