Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от ЗБР са изготвени Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Бесапарски възвишения“ и „Попинци“
01.12.2020

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив  съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие  са изготвени Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000254 „Бесапарски възвишения“ и BG0001039 „Попинци“.

Пълният текст на проектите  на заповеди е публикуван на:

- Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“,

- Интернет страницата на Регионалната инспекция – Пловдив  https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=9   

Същите са на разположение и в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ - Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122, стая 10)  

В едномесечен срок, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди за обявяване на защитени зони BG0000254 „Бесапарски възвишения“ и BG0001039 „Попинци“  режими.