Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс до „ДРИЙМС ПРОПЪРТИ“ ЕООД, ЕИК: 201473136
30.11.2020

Съобщение до „ДРИЙМС ПРОПЪРТИ“ ЕООД, ЕИК: 201473136, представлявано от управител, със седалище и адрес на управление с. Войводиново, Общ. Марица, ул. „Георги Бенковски“ №18 и до всички заинтересовани лица

30.11.2020 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
 
      Днес, 30.11.2020г., на основание 
чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ДРИЙМС ПРОПЪРТИ“ ЕООД, ЕИК: 201473136, при посещение от служители на РИОСВ-Пловдив не е открито на посочения, вписан в Търговския регистър адрес, а именно: с. Войводиново, п.код 4135, Общ. Марица, ул. „Георги Бенковски“ №18

 

 

У В Е Д О М Я В А М

 
     „ДРИЙМС ПРОПЪРТИ“ ЕООД, ЕИК: 201473136 със седалище и адрес на управление с. Войводиново, п.код 4135, Общ. Марица, ул. „Георги Бенковски“ №18, представлявано от управител, че:
   На 30.11.2020г.
с Писмо № О-3476-1/25.11.2020 г. на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс е издадено повторно уведомление за започване на производство по налагане на принудителна административна мярка по реда на чл.121, във връзка с чл.122, ал.2, т.2 от Закона за биологичното разнообразие. В заповедта се определя видът на принудителната административна мярка и начинът на изпълнението й.

Съобщението да се постави на информационното табло на РИОСВ- Пловдив и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив.

 

Инж. Десислава Георгиева

Директор на РИОСВ - Пловдив