Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извърши над 190 проверки през октомври
12.11.2020

През месец октомври експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) извършиха 191 проверки на 177 обекта, от които 114 планови и 77 извънредни. За периода постъпиха 39 сигнала на „зелен телефон“ и 9 писмени жалби, на които беше реагирано своевременно. В рамките на проведения контрол експертите дадоха 66 предписания за отстраняване на установените нарушения.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони РИОСВ - Пловдив състави седем акта (АУАН). Две предприятия в гр. Съединение и в гр. Асеновград получиха актове за неорганизирано емитиране на прахообразни вещества в атмосферата при осъществяване на дейността си в нарушение разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Други два от наложените актове са за установени нарушения на Закона за водите. АУАН получиха и три дружества заради неспазване на Закона за управление на отпадъците и по-конкретно за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци без разрешително и за неизпълнение на дадено от екоинспекцията предписание.

През м. октомври директорът на РИОСВ-Пловдив издаде заповед за принудително спиране на биоцентралата в с. Труд, а операторът й представи в екоинспекцията План за безопасно извеждане от експлоатация на инсталацията. След установено неспазване на заповедта, се стигна и до запечатване на входовете към ферментаторите и крановете на инсталацията.

Общо събраните суми от институцията по наложени  глоби и санкции през месеца са 40 875 лева, като 3 420 лева от тях са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Голяма е активността по отношение на превантивната дейност. За периода бяха процедирани 212 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, включително и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Бяха изготвени 13 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС. Издадени са и 18 решения за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Експерти на институцията са взели участие в 9 държавни приемателни комисии. Беше проведен Експертен екологичен съвет за приемане на Екологичната оценка на проекта на Общ устройствен план на община Кричим.

РИОСВ-Пловдив държи на прозрачността. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 333 документа на интернет-страницата на инспекцията, редовно беше предоставяна информация чрез медиите по важни за обществеността въпроси. По инициатива на директора на екоинспекцията бе проведена среща с представители на граждански сдружения от с. Първенец, с. Белащица и кв. Коматево, гр. Пловдив, на която се обсъди върнатият от РИОСВ – Пловдив доклад по ОВОС за изграждане на кариера в с. Първенец след съобразяване с изразените възражения срещу инвестиционното предложение.

Месецът беше богат на образователни събития. РИОСВ-Пловдив взе участие в тридневния фестивал за младежко творчество „Млада синя Земя“, организиран от Регионалния природонаучен музей-Пловдив. Екоинспекцията се включи в провеждането на „Международна нощ на прилепите“ - общоградски празник, организиран от СНЦ „Зелени Балкани“, а също така популяризира  акция по почистване бреговете на река Въча и зарибяване на участък от нея с малки пъстърви по случай Световния ден на мигриращите риби,  организирана от сдружения "Балканка" и "Олимпик 2002". Експерти  на РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда изнесоха и открит урок пред ученици по актуалната за сезона тема за чистотата и мониторинга на атмосферния въздух.

Подробен отчет за м. октомври 2020 г. е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.