Други
  2023
  декември (2)
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извърши над 190 проверки през октомври
12.11.2020

През месец октомври експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) извършиха 191 проверки на 177 обекта, от които 114 планови и 77 извънредни. За периода постъпиха 39 сигнала на „зелен телефон“ и 9 писмени жалби, на които беше реагирано своевременно. В рамките на проведения контрол експертите дадоха 66 предписания за отстраняване на установените нарушения.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони РИОСВ - Пловдив състави седем акта (АУАН). Две предприятия в гр. Съединение и в гр. Асеновград получиха актове за неорганизирано емитиране на прахообразни вещества в атмосферата при осъществяване на дейността си в нарушение разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Други два от наложените актове са за установени нарушения на Закона за водите. АУАН получиха и три дружества заради неспазване на Закона за управление на отпадъците и по-конкретно за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци без разрешително и за неизпълнение на дадено от екоинспекцията предписание.

През м. октомври директорът на РИОСВ-Пловдив издаде заповед за принудително спиране на биоцентралата в с. Труд, а операторът й представи в екоинспекцията План за безопасно извеждане от експлоатация на инсталацията. След установено неспазване на заповедта, се стигна и до запечатване на входовете към ферментаторите и крановете на инсталацията.

Общо събраните суми от институцията по наложени  глоби и санкции през месеца са 40 875 лева, като 3 420 лева от тях са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Голяма е активността по отношение на превантивната дейност. За периода бяха процедирани 212 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, включително и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Бяха изготвени 13 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС. Издадени са и 18 решения за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Експерти на институцията са взели участие в 9 държавни приемателни комисии. Беше проведен Експертен екологичен съвет за приемане на Екологичната оценка на проекта на Общ устройствен план на община Кричим.

РИОСВ-Пловдив държи на прозрачността. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 333 документа на интернет-страницата на инспекцията, редовно беше предоставяна информация чрез медиите по важни за обществеността въпроси. По инициатива на директора на екоинспекцията бе проведена среща с представители на граждански сдружения от с. Първенец, с. Белащица и кв. Коматево, гр. Пловдив, на която се обсъди върнатият от РИОСВ – Пловдив доклад по ОВОС за изграждане на кариера в с. Първенец след съобразяване с изразените възражения срещу инвестиционното предложение.

Месецът беше богат на образователни събития. РИОСВ-Пловдив взе участие в тридневния фестивал за младежко творчество „Млада синя Земя“, организиран от Регионалния природонаучен музей-Пловдив. Екоинспекцията се включи в провеждането на „Международна нощ на прилепите“ - общоградски празник, организиран от СНЦ „Зелени Балкани“, а също така популяризира  акция по почистване бреговете на река Въча и зарибяване на участък от нея с малки пъстърви по случай Световния ден на мигриращите риби,  организирана от сдружения "Балканка" и "Олимпик 2002". Експерти  на РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда изнесоха и открит урок пред ученици по актуалната за сезона тема за чистотата и мониторинга на атмосферния въздух.

Подробен отчет за м. октомври 2020 г. е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.