Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив наложи глоби на 22 нарушители през септември
07.10.2020

През септември експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) извършиха 100 проверки на 89 обекта, от които 54 са извънредни. В рамките на проведения контрол те направиха 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Директорът на РИОСВ издаде рекорден брой наказателни постановления – на 22 нарушители бяха наложени санкции и глоби в общ размер на 109 800 лева. Екоинспекцията определи имуществени санкции на двама оператори на инсталации с издадени комплексни разрешителни за неизпълнение на условията в тях в общ размер от 30 000 лева. Най-много са наказаните фирми заради нарушения при събирането, третирането и транспортирането на отпадъци. Санкционирани са и собственици на предприятия, замърсяващи водни обекти, без да имат издадено разрешително за заустване или превишаващи установените в тях норми.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони бяха съставени 7 акта. Сред нарушителите са фабрика за производство на пелети и предприятие за производство на лекарства в гр. Пловдив, както и биоцентрала в с. Труд, общ. Марица. Екоекспертите откриха нарушения и по отношение спазването на законодателството в областта на водите – наложиха акт на ВиК-оператора за неспазване условията в разрешителното за заустване за канализационната система в гр. Стамболийски, както и на малка ВЕЦ в района на Карлово за заустване на отпадъчни води с показатели, превишаващи заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения. Акт за установяване на административно нарушение получи и физическо лице за търговия със защитени пойни птици, както и фирма за липса на регистрация на внос на дървени въглища от кокосови стърготини от страна, извън ЕС.

Голяма е активността и по отношение на превантивната дейност. За периода са процедирани 148 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, включително и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Изготвени са 22 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения. Издадени са 2 решения за преценка въздействието на инвестиционни предложения върху защитените зони, както и 18 разрешителен и регистрационни документи съгласно Закона за управление на отпадъците. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 276 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Екоинспекцията традиционно отбеляза Европейската седмица на мобилността (EСМ) в периода 16-22 септември. Темата на кампанията беше „Чиста мобилност за всички“ и премина под мотото  „Избери как да се придвижиш“, поставяйки в центъра на вниманието устойчивия начин на придвижване и транспорт в градска среда и ползите за човешкото здраве, околната среда и качество на живот. Бяха проведени три атрактивни събития, привлекли над 1000 участника от региона и страната.

Подробен отчет за септември 2020 г. е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.