Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив наложи глоби на 22 нарушители през септември
07.10.2020

През септември експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) извършиха 100 проверки на 89 обекта, от които 54 са извънредни. В рамките на проведения контрол те направиха 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Директорът на РИОСВ издаде рекорден брой наказателни постановления – на 22 нарушители бяха наложени санкции и глоби в общ размер на 109 800 лева. Екоинспекцията определи имуществени санкции на двама оператори на инсталации с издадени комплексни разрешителни за неизпълнение на условията в тях в общ размер от 30 000 лева. Най-много са наказаните фирми заради нарушения при събирането, третирането и транспортирането на отпадъци. Санкционирани са и собственици на предприятия, замърсяващи водни обекти, без да имат издадено разрешително за заустване или превишаващи установените в тях норми.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони бяха съставени 7 акта. Сред нарушителите са фабрика за производство на пелети и предприятие за производство на лекарства в гр. Пловдив, както и биоцентрала в с. Труд, общ. Марица. Екоекспертите откриха нарушения и по отношение спазването на законодателството в областта на водите – наложиха акт на ВиК-оператора за неспазване условията в разрешителното за заустване за канализационната система в гр. Стамболийски, както и на малка ВЕЦ в района на Карлово за заустване на отпадъчни води с показатели, превишаващи заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения. Акт за установяване на административно нарушение получи и физическо лице за търговия със защитени пойни птици, както и фирма за липса на регистрация на внос на дървени въглища от кокосови стърготини от страна, извън ЕС.

Голяма е активността и по отношение на превантивната дейност. За периода са процедирани 148 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, включително и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Изготвени са 22 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения. Издадени са 2 решения за преценка въздействието на инвестиционни предложения върху защитените зони, както и 18 разрешителен и регистрационни документи съгласно Закона за управление на отпадъците. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 276 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Екоинспекцията традиционно отбеляза Европейската седмица на мобилността (EСМ) в периода 16-22 септември. Темата на кампанията беше „Чиста мобилност за всички“ и премина под мотото  „Избери как да се придвижиш“, поставяйки в центъра на вниманието устойчивия начин на придвижване и транспорт в градска среда и ползите за човешкото здраве, околната среда и качество на живот. Бяха проведени три атрактивни събития, привлекли над 1000 участника от региона и страната.

Подробен отчет за септември 2020 г. е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.