Други
  2023
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извърши над 120 проверки през август
04.09.2020

През август експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) извършиха 123 проверки на 112 обекта, като половината от тях са извънредни. В рамките на проведения контрол екоекспертите дадоха 22 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и реагираха своемременно на 70 регистрирани сигнали и жалби.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 9 акта. Три от тях са на обекти с издадени комплексни разрешителни, които не са спазили условията в тях. Сред нарушителите са фирма, която не е представила отчет за използваното климатично оборудване, работещо с флуорсъдържащи парникови газове, производител, за който е установено, че зауства отпадъчни води над заложените ограничения в разрешителното си, дружество и физическо лице за нарушение на Закона за управление на отпадъците, както и две фирми за нарушения на европейски регламент при внос на дървени въглища.

През месеца директорът на РИОСВ е издал 5 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 6000 лева. Четири от тях са за нарушения на Закона за водите от страна на предприятия и по-конкретно за неспазени условия в разрешителните за заустване и превишаване на заложените в тях индивидуалните емисионни ограничения. Санкционирана е и фирма за допуснато неорганизирано изпускане на емисии в  атмосферния въздух.

Общо събраните суми от РИОСВ – Пловдив по наложени глоби и санкции през август са 16 434 лева.

За периода са извършени проверки на шест билкозаготвителни пунктове, на две защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и на вековно дърво, при които не са установени нарушения. Спасени и изпратени за лечение в Спасителния център в Стара Загора са седем птици от видовете лястовица, кукумявка, нощна чапла и щъркел.

Служители на РИОСВ-Пловдив се включиха и в проверка по международна операция на Интерпол и Световната митническа организация „Arcadia”, насочена към криминалната дейност, свързана с нелегалната сеч и изнасянето на дървесина, при която не установиха нарушения. Екоексперти участваха и в три междуведомствени комисии, касаещи намалена хидравлична проводимост и настъпили хидроложки изменения в участъци на река Марица и река Въча.

За отчетния период са изготвени 11 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни проекти, попадащи в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и са процедирани 166 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти извън обхвата на Глава шеста от ЗООС. Издадени са 25 регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 293 документа на интернет страницата на екоинспекцията.

Пълният текст на отчета за м. август 2020 г. е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.