Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извърши над 120 проверки през август
04.09.2020

През август експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) извършиха 123 проверки на 112 обекта, като половината от тях са извънредни. В рамките на проведения контрол екоекспертите дадоха 22 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и реагираха своемременно на 70 регистрирани сигнали и жалби.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 9 акта. Три от тях са на обекти с издадени комплексни разрешителни, които не са спазили условията в тях. Сред нарушителите са фирма, която не е представила отчет за използваното климатично оборудване, работещо с флуорсъдържащи парникови газове, производител, за който е установено, че зауства отпадъчни води над заложените ограничения в разрешителното си, дружество и физическо лице за нарушение на Закона за управление на отпадъците, както и две фирми за нарушения на европейски регламент при внос на дървени въглища.

През месеца директорът на РИОСВ е издал 5 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 6000 лева. Четири от тях са за нарушения на Закона за водите от страна на предприятия и по-конкретно за неспазени условия в разрешителните за заустване и превишаване на заложените в тях индивидуалните емисионни ограничения. Санкционирана е и фирма за допуснато неорганизирано изпускане на емисии в  атмосферния въздух.

Общо събраните суми от РИОСВ – Пловдив по наложени глоби и санкции през август са 16 434 лева.

За периода са извършени проверки на шест билкозаготвителни пунктове, на две защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и на вековно дърво, при които не са установени нарушения. Спасени и изпратени за лечение в Спасителния център в Стара Загора са седем птици от видовете лястовица, кукумявка, нощна чапла и щъркел.

Служители на РИОСВ-Пловдив се включиха и в проверка по международна операция на Интерпол и Световната митническа организация „Arcadia”, насочена към криминалната дейност, свързана с нелегалната сеч и изнасянето на дървесина, при която не установиха нарушения. Екоексперти участваха и в три междуведомствени комисии, касаещи намалена хидравлична проводимост и настъпили хидроложки изменения в участъци на река Марица и река Въча.

За отчетния период са изготвени 11 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни проекти, попадащи в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и са процедирани 166 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти извън обхвата на Глава шеста от ЗООС. Издадени са 25 регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 293 документа на интернет страницата на екоинспекцията.

Пълният текст на отчета за м. август 2020 г. е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.