Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчова чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи
20.08.2020
На 23.09.2020г. от 10.30 ч. в сградата на читалище „Съзнание 1914“, с. Първенец, община Родопи се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчова чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи
Възложител: „Толи“ ЕООД
 
Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Община Родопи и кметство с. Първенец, в РИОСВ-Пловдив, както и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив в ключова тема Превантивна дейност/ОВОС и ЕО/Доклади по ОВОС.
Писмени становища могат да се предоставят в Община Родопи, кметство с. Първенец, РИОСВ Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана на информационно табло в община Родопи и кметство с. Първенец.