Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчова чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи
20.08.2020
На 23.09.2020г. от 10.30 ч. в сградата на читалище „Съзнание 1914“, с. Първенец, община Родопи се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчова чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи
Възложител: „Толи“ ЕООД
 
Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Община Родопи и кметство с. Първенец, в РИОСВ-Пловдив, както и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив в ключова тема Превантивна дейност/ОВОС и ЕО/Доклади по ОВОС.
Писмени становища могат да се предоставят в Община Родопи, кметство с. Първенец, РИОСВ Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана на информационно табло в община Родопи и кметство с. Първенец.