Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

На над 100 сигнала и жалби реагираха експертите на РИОСВ – Пловдив през юли
06.08.2020

През юли експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) са извършили 135 проверки на 129 обекта, 78 от които са извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Регистрирани са 94 сигнала на зелен телефон и 7 писмени жалби, които са обработени своевременно.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони по опазване на околната среда през месеца са съставени 10 акта, един от които е за неизпълнение на дадено задължително предписание на централа за производство на биогаз от 2019 г. Най-много са актовете за установени нарушения в областта на водите – те са съставени на четири розоварни с обекти в селата Старосел, Черноземен и Зелениково за заустване без разрешително и на цех за млекопреработка в с. Маноле за замърсяване на водите. Други четири акта са съставени на фирми за дейности с отпадъци без издаден разрешителен или регистрационен документ.

През юли директорът на РИОСВ е издал и 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 23 000 лева. Четири от наказателните постановления са за нарушения в областта на управление на отпадъците – те са наложени на две фирми за липса на отчетност или превишаване на разрешените количества отпадъци, както и на две общини за липса на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. Наказателно постановление е издадено и на биоцентрала в с. Труд за неизпълнение на дадени от екоинспекцията предписания. На предприятие в с. Радиново, общ. Марица, е наложена една текуща месечна санкция – тя е за изпускане в атмосферата на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии.

Общо събраните суми от РИОСВ - Пловдив по наложени  глоби и санкции за месец юли са 16 556 лв., като от получените суми 8 707 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

През месеца са извършени проверки на билкозаготвителни пунктове в землищата на 6 села съгласно Закона за лечебни растения и на защитена зона "Оризища Цалапица" по спазване на режимите съгласно заповедта за обявяване. При осъществения контрол не са установени нарушения на Закона за лечебните растения и на Закона за биологичното разнообразие. Екоекспертите са се отзовали на множество сигнали за бедстващи защитени животни – изпратени в Спасителния център в Стара Загора са 16 птици от видовете щъркел, сова, голям воден бик, кълвач, лястовица и кукумявка.

За отчетния период са процедирани 182 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти извън обхвата на Глава шеста от ЗООС и са изготвени 21 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни проекти, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС. Издадени са 31 регистрационни документи и 2 разрешителни документи за дейности с отпадъци. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 312 документа на интернет страницата на екоинспекцията.

Пълният текст на отчета за м. юли 2020 г. е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.