Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

На над 100 сигнала и жалби реагираха експертите на РИОСВ – Пловдив през юли
06.08.2020

През юли експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) са извършили 135 проверки на 129 обекта, 78 от които са извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Регистрирани са 94 сигнала на зелен телефон и 7 писмени жалби, които са обработени своевременно.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони по опазване на околната среда през месеца са съставени 10 акта, един от които е за неизпълнение на дадено задължително предписание на централа за производство на биогаз от 2019 г. Най-много са актовете за установени нарушения в областта на водите – те са съставени на четири розоварни с обекти в селата Старосел, Черноземен и Зелениково за заустване без разрешително и на цех за млекопреработка в с. Маноле за замърсяване на водите. Други четири акта са съставени на фирми за дейности с отпадъци без издаден разрешителен или регистрационен документ.

През юли директорът на РИОСВ е издал и 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 23 000 лева. Четири от наказателните постановления са за нарушения в областта на управление на отпадъците – те са наложени на две фирми за липса на отчетност или превишаване на разрешените количества отпадъци, както и на две общини за липса на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. Наказателно постановление е издадено и на биоцентрала в с. Труд за неизпълнение на дадени от екоинспекцията предписания. На предприятие в с. Радиново, общ. Марица, е наложена една текуща месечна санкция – тя е за изпускане в атмосферата на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии.

Общо събраните суми от РИОСВ - Пловдив по наложени  глоби и санкции за месец юли са 16 556 лв., като от получените суми 8 707 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

През месеца са извършени проверки на билкозаготвителни пунктове в землищата на 6 села съгласно Закона за лечебни растения и на защитена зона "Оризища Цалапица" по спазване на режимите съгласно заповедта за обявяване. При осъществения контрол не са установени нарушения на Закона за лечебните растения и на Закона за биологичното разнообразие. Екоекспертите са се отзовали на множество сигнали за бедстващи защитени животни – изпратени в Спасителния център в Стара Загора са 16 птици от видовете щъркел, сова, голям воден бик, кълвач, лястовица и кукумявка.

За отчетния период са процедирани 182 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти извън обхвата на Глава шеста от ЗООС и са изготвени 21 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни проекти, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС. Издадени са 31 регистрационни документи и 2 разрешителни документи за дейности с отпадъци. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 312 документа на интернет страницата на екоинспекцията.

Пълният текст на отчета за м. юли 2020 г. е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.