Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

В срок до 30 април 2010 г. операторите на инсталации трябва да предоставят данни в Изпълнителната агенция по околна среда за включване на авиационните дейности в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове
10.05.2010

 

Министерството на околната среда и водите изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Проектозаконът е изготвен във връзка с необходимостта да бъде приведено българското законодателство в съответствие с Директива 2008/101/ЕО относно включване на авиационните дейности в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове и Директива 2009/29/ЕО с оглед подобряване и разширяване на обхвата на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

Чрез транспонирането на Директива 2008/101/ЕО в Закона за опазване на околната среда се осигурява нормативно регламентиране на принципите, заложени в директивата за включване на авиационните дейности в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, като се определят:
- Периоди на участие на авиационните дейности в търговията с квоти за емисии на парникови газове; първият период стартира на 1 януари 2012 г.
- Рамка за разпределяне на квотите на операторите на въздухоплавателни средства, администрирани от Р. България;
- Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице като компетентен орган, отговарящ за участието на авиационните дейности в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове;
- Задълженията на компетентния орган и на операторите на въздухоплавателни средства във връзка с включването на авиационните дейности в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове;
- Създава се ново приложение № 6, определящо авиационните дейности, които влизат в обхвата на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

Друга основна цел на законопроекта е да се създаде правно основание за транспонирането в подзаконовата нормативна уредба на Решение 2009/339/ЕО на Комисията за изменение на Решение 2007/589/ЕО на Комисията във връзка с включване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите и на данните за тонкилометрите от авиационни дейности.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда предвижда също транспониране на член 9а на Директива 2009/29/ЕО във връзка със задължението на Министерството на околната среда и водите да събере и представи на Европейската комисия подкрепени с достатъчно доказателства данни за емисиите на инсталации от дейности, които ще бъдат включени в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове от 1 януари 2013 г. нататък.

Промените в Европейската схема за търговия с квоти за емисии във връзка с разширяване на обхвата от 1 януари 2013 г. включват:

 1. Нови дейности в Схемата:
  • производство на първичен алуминий;
  • производство на вторичен алуминий при използването на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW;
  • производство или преработка на цветни метали, включително производство на сплави, рафиниране, леене и др. в случай на използването на горивни съоръжения (включително горива, използвани като редуциращи агенти) с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW;
  • производство на варовик или калциниране на доломит и магнезит в ротационни пещи за изпичане или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно;
  • производство на изолационни материали от минерална вата с използване на стъкло, камък или шлака, с капацитет на топене над 20 тона дневно;
  • сушене или калциниране на гипс или производство на гипсови плоскости и други продукти от гипс, в случай на използването на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW;
  • производство на сажди с карбонизиране на органични вещества като масла, катран, остатъци от крекинг и дестилация, в случай на използването на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW;
  • производство на адипинова киселина;
  • производтсво на глиоксалова и глиоксилова киселина
  • производство на амоняк
  • производство на органични химически вещества в насипно или наливно състояние чрез крекинг, реформинг, частично или пълно окисляване или чрез подобни процеси, с производствен капацитет, надвишаващ 100 тона дневно;
  • производство на водород и синтез-газ чрез реформинг и частично окисляване или чрез подобни процеси, с производствен капацитет, надвишаващ 25 тона дневно;
  • производство на калцинирана сода и натриев бикарбонат;
  • улавяне, пренос и съхранение на парникови газове от инсталации, попадащи в приложното поле на този закон, с цел пренос и съхранение в геоложки формации
 2. Въвежда се разширено понятие за горивна инсталация, включващо всички видове изгаряне на горива;
 3. От обхвата на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове отпадат инстанциите, които използват изключително биомаса (изкопаеми горива могат да бъдат използвани само при пускане и спиране от експлоатация);
 4. След консултации с Министерство на околната среда и водите и след получаване на одобрение от Европейската комисия, от третия период на Схемата могат да отпаднат:
  • малки емитери (инсталации, чиито емисии на въглероден диоксид са под 25, 000 тона годишно и имат номинална топлинна мощност под 35 MW);
  • болници.

В срок до 30 април 2010 г. операторите на инсталациите, извършващи дейностите, описани по-горе трябва да предоставят в Изпълнителната агенция по околна среда подкрепени с достатъчно доказателства данни по години за периода 2005 – 2008 г. за емисиите на въглероден диоксид, а за дейностите по производство на адипинова киселина, производство на глиоксалова и глиоксилова кисела – за въглероден диоксид и азотен оксид; за дейностите по производство на първичен алуминий – за въглероден диоксид и перфлуоровъглероди. Операторите на инсталации, които считат, че отговарят на критериите за малки емитери, също са задължени да предоставят исканата информация.

По-подробна информация и насоки за докладване ще бъдат публикувани на уебстраниците на Министерство на околната среда и водите и на Изпълнителна агенция по околна среда.

Операторите на инсталации следва да имат предвид, че квотите за емисиите на парникови газове, които ще им бъдат разпределени, няма да отговарят на така докладваните от тях емисии.

На базата на тези данни Европейската комисия ще преизчисли общия таван на емисиите за Европейската общност за периода след 1 януари 2013 г., като преди това нормализира данните, получени от държавите-членки към една обща година (2010 г.) и приложи линеен коефициент за намаление 1,74.

При предоставянето на информация за емисиите на парникови газове операторите следва да посочат и методиката, по която са определили своите емисии, тъй като тези инсталации досега не са имали план за мониторинг.

Лице за оперативен контакт от страна на МОСВ по тези въпроси е Стефка Дойчинова, мл. експерт в дирекция „Политика по изменение на климата”, тел. 940 6100, е-mail: [email protected].

Приканваме операторите на инсталации, извършващи горепосочените дейности, да установят контакт с Министерството на околната среда и водите с оглед своевременното набиране на необходимата информация.

Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността.

Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността.