Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив с рекорден брой проверени обекти през месец май
09.06.2020

През месец май тази година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 437 проверки на 433 обекта, като 201 от тях са планови и 236 - извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 18 предписания за отстраняване на установените нарушения.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и секторните закони са съставени 4 акта. Издадени са 8 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 34 000 лв. Предприета е и принудителна административна мярка срещу розоварна в с. Старосел.

Общо събраните суми по наложени глоби и санкции за месеца са 9640 лв, като 4112 лв. от тях са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Марица – 2490 лв., Карлово – 807 лв. и община Садово – 680 лева.

За периода са постъпили 62 сигнала и 6 писмени жалби, на които е реагирано своевременно. Най-многобройни са сигналите, свързани с биоразнообразието и тези, касаещи замърсяване на въздуха и водите.

В резултат на проверки на три дестилерии за преработка на розов цвят и дадените от екоинспекторите предписания са преустановени констатираните нерегламентирани зауствания и съответно замърсяванията на река Кощовица от дестилерията в село Старосел, на река Рахманлийска в село Зелениково и на река Стряма от дестилерията в село Черноземен. Вследствие на изпълнение на предписания, дадени в предходни проверки, е преустановено замърсяването на р. Черна от цех за млекопреработка в село Маноле.

Преустановено е и замърясване и на река Чепеларска с битово-фекални води от дъждопреливна тръба, част от новоизградената канализационна мрежа на гр. Асеновград, дължащо се на притворен савак. След изпълнение на дадено предписание проблемът е решен, като цялото количество с отпадни води се отвежда към новоизградената ПСОВ.

В началото на месеца в гр. Пловдив възникна аварийна ситуация - пожар в складове за строителни материали. Незабавно бе сформиран екип от експерти на РИОСВ – Пловдив и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС и извършени 24-часове непрекъснати измервания на качеството на атмосферния въздух чрез мобилна автоматична станция. Обществеността беше информирана регулярно по отношение на чистотата на въздуха и евентуалния риск, като чрез медиите бяха отправени и препоръки за превенция към гражданите.

През май са спасени пет птици от защитени видове – щъркел, два сокола, забулена сова  и бухал, които са изпратени в Спасителния център в Стара Загора. Премахнато е необитаемо гнездово със съдействието на ЕВН-Раковски, за да се изключи рискът от възникване на късо съединение.

За периода са процедирани 97 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, които касаят бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, вкл. за кандидатстване по различни финансови механизми. Изготвени са 7 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Издадени са и 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони. По отношение на отпадъците са издадени 17 регистрационни документи и 2 Решения за прекратяване на процедури по реда на глава шеста от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 177 документа на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив, а експерти от институцията са взели участие в 6 държавно-приемателни комисии.