Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив с рекорден брой проверени обекти през месец май
09.06.2020

През месец май тази година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 437 проверки на 433 обекта, като 201 от тях са планови и 236 - извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 18 предписания за отстраняване на установените нарушения.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и секторните закони са съставени 4 акта. Издадени са 8 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 34 000 лв. Предприета е и принудителна административна мярка срещу розоварна в с. Старосел.

Общо събраните суми по наложени глоби и санкции за месеца са 9640 лв, като 4112 лв. от тях са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Марица – 2490 лв., Карлово – 807 лв. и община Садово – 680 лева.

За периода са постъпили 62 сигнала и 6 писмени жалби, на които е реагирано своевременно. Най-многобройни са сигналите, свързани с биоразнообразието и тези, касаещи замърсяване на въздуха и водите.

В резултат на проверки на три дестилерии за преработка на розов цвят и дадените от екоинспекторите предписания са преустановени констатираните нерегламентирани зауствания и съответно замърсяванията на река Кощовица от дестилерията в село Старосел, на река Рахманлийска в село Зелениково и на река Стряма от дестилерията в село Черноземен. Вследствие на изпълнение на предписания, дадени в предходни проверки, е преустановено замърсяването на р. Черна от цех за млекопреработка в село Маноле.

Преустановено е и замърясване и на река Чепеларска с битово-фекални води от дъждопреливна тръба, част от новоизградената канализационна мрежа на гр. Асеновград, дължащо се на притворен савак. След изпълнение на дадено предписание проблемът е решен, като цялото количество с отпадни води се отвежда към новоизградената ПСОВ.

В началото на месеца в гр. Пловдив възникна аварийна ситуация - пожар в складове за строителни материали. Незабавно бе сформиран екип от експерти на РИОСВ – Пловдив и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС и извършени 24-часове непрекъснати измервания на качеството на атмосферния въздух чрез мобилна автоматична станция. Обществеността беше информирана регулярно по отношение на чистотата на въздуха и евентуалния риск, като чрез медиите бяха отправени и препоръки за превенция към гражданите.

През май са спасени пет птици от защитени видове – щъркел, два сокола, забулена сова  и бухал, които са изпратени в Спасителния център в Стара Загора. Премахнато е необитаемо гнездово със съдействието на ЕВН-Раковски, за да се изключи рискът от възникване на късо съединение.

За периода са процедирани 97 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, които касаят бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, вкл. за кандидатстване по различни финансови механизми. Изготвени са 7 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Издадени са и 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони. По отношение на отпадъците са издадени 17 регистрационни документи и 2 Решения за прекратяване на процедури по реда на глава шеста от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 177 документа на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив, а експерти от институцията са взели участие в 6 държавно-приемателни комисии.