Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ Пловдив принудително ограничи производствената дейност на розоварна в Старосел
През последните 48 часа са постъпили сигнали за замърсяване от три дестилерии в Пловдивска област
23.05.2020

Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда провериха сигнали за замърсяване на води от три розоварни.

Беше проверена дестилерия в с. Старосел. При проверката вчера е установено, че водата в р. Кошовица е видимо замърсена. Дружеството все още няма издадено разрешително за заустване от БДИБР, а в момента е тествало съоръженията си на основание заповед за 72-часови проби. При проверката е направен обстоен преглед на целия производствен процес, като същият е описан от суровината (розов цвят), през изваряването и дестилацията до изхвърлянето на отпадъчните води в изградената лагуна. 

При огледа на посочения в сигнала участък беше констатирано, че река Кошовица, която се влива в река Пясъчник непосредствено до село Старосел е оцветена в тъмночервен до черен цвят. Експертите взеха водни проби от яз. Пясъчник, за който беше получен сигнал за наличие на умряла риба. Обследването на река Пясъчник и Кошовица продължи със вземането на водни проби  от три места: река Кошовица от точката на заустване на ПСОВ – дестилерия Старосел, преди и след точката на заустване. Пробите ще бъде изследвана лабораторно по показателите разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, растителни масла.

Късно снощи РИОСВ-Пловдив даде 2 предписания на дружеството: да се предприемат незабавни действия за  преустановяване на заустването на отпадъчни води в р. Кошовица до получаване на разрешително за заустване от БД и въвеждане на обекта в експлоатация, като мярката влиза в сила веднага и да се осигури възможност за пломбиране на пуска на помпата към резервоара за събиране на производствени отпадъчни води след улавяне на розовия цвят, като срокът за второто предписание е 26 май. 

В днешния ден беше получен сигнал за повторно замърсяване на реката от розоварната в с. Старосел и беше извършена поредна проверка на обекта. РИОСВ – Пловдив издаде заповед за ограничаване на производствената дейност на дестилерията чрез принудителното извеждане от експлоатация на помпената станция към бетоновия резервоар за отпадъчни води, като я запечата. По този начин ще бъде премахната всякаква възможност за заустване в реката. При връчването на заповедта и запечатването на помпената станция имаше и представител на Областна администрация – Пловдив.

Втората проверена дестилерия за розов цвят вчера е в района на с. Зелениково. Установено е, че в дестилерията в селото се извършва дейност по преработка на розов цвят, като част от производствения отпадък, състоящ се от розови джибри се изпуска в река Розовецка. От реката са взети водни проби, от точката на нерегламетираното заустване, преди и след него. Същите ще бъдат лабораторно изследвани по показателите разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, растителни масла.

Днес, 23 май, се проверява и трети сигнал за замърсяване на река Стряма от розоварната в село Черноземен. В момента проверката продължава, като се вземат и водни проби.

При полевите измерване на показателите на водата се установява понижени стойности на разтворен кислород след заустванията на отпадъчните води в реките.

Във връзка със сигналите за замърсяване на р. Пясъчник, р. Розовецка и р. Стряма в замърсените участъци на реките ще бъде проведен хидробиологичен мониторинг за да се установи състоянието на водните тела, а резултатите от анализа ще бъдат оповестени на сайта на басейновата дирекция.