Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив: по-голяма част от извършените проверки през последните два месеца са извънредни
14.05.2020

През месеците март и април тази година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 80 проверки на 74 обекта, като 16 от тях са планови и 64 - извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 19 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са съставени 18 акта. Издадени са и 13 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 21 600 лева. За констатирани наднормени замърсявания на въздуха на оператор е наложена постоянна месечна санкция в размер от 580,36 лв/месец. Срещу друго дружество е предприета и принудителна административна мярка.

Общо събраните суми по наложени глоби и санкции за двата месеца са 66 748 лв., като 37123 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Карлово – 28 031 лв., община Марица – 5 177 лв. и община Садово – 1 406 лева.

За периода са постъпили 92 сигнала на зелен телефон и 15 писмени жалби, на които екоинспекцията реагира своевременно. Най-многобройни са сигналите за замърсяване с отпадъци, както и такива, свързани със замърсяване на водите и въздуха.

От извършените проверки по отношение на заустването и осъществените пробонабирания на пречистени отпадъчни води, се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

Служители на РИОСВ - Пловдив провериха вековни дървета - чинари в с. Бачково, общ. Асеновград. Тяхното състояние беше оценено като добро и не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие. Екоексперти се включиха в 2 междуведомствени комисии за оглед състоянието на  речното корито на р. Стряма в землища на общ. Марица и общ. Карлово, на които бяха набелязани  мерки за почистване и осигуряване нормалната проводимост на реката.

За периода са процедирани 309 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, които касаят бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, вкл. за кандидатстване по различни финансови механизми. Изготвени са 28 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Издадени са и 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.

Тъй като по-голяма част от месеците март и април бяха в условия на извънредно положение, дейността на екоинспекцията беше реорганизирана по начин, по който да не се застрашава здравето на гражданите и служителите. Екоинспекцията се постара да информира навременно заинтересованите страни и гражданите по теми, касаещи контролни и превантивни аспекти от дейността на институцията, както и такива, свързани с организацията на работа на институцията в условията на обявената пандемия.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 448 документа на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив, включително 24 прессъобщения.

Извършени са дейности по популяризиране сред обществеността на проекто-заповедите за обявявана на четири защитени зони  BG 0001030 ЗЗ „Брестовица“,  BG 0000194 ЗЗ „Река Чая“ , BG 0000255 „Градинска гора“ и  BG 0000291 „Гора Шишманци“. РИОСВ – Пловдив информира заинтересованите организации и относно публикуваната покана за подбор на проектни предложения по програма LIFE за 2020 година и направените промени в условията за кандидатстване и крайните срокове във връзка със създалата се ситуация в световен мащаб и пандемията от COVID-19.

Въпреки извънредното положение, РИОСВ – Пловдив организира и проведе активна дистанционна кампания по случай Деня на Земята 22 април, която беше комуникирана чрез медиите и социалните мрежи и насочена към възпитанието на младите хора в любов към природата.