Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Към момента всички показатели на качеството на въздуха в район „Източен“ са в границите на допустимите норми
08.05.2020

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) анализира резултатите от 24-часовите измервания на качеството на въздуха в пловдивския район "Източен" след възникналия вчера пожар.

Превишения са установени единствено по показател „фини прахови частици“ –ФПЧ10. Осреднените стойности за 24-те часа на измерването са 75 µg/m3 при среднодневна норма 50 µg/m3, като в отделни моменти до полунощ те са достигали до 180 µg/m3. От ранните часове на днешния ден се забелязва тенденция за намаляване стойностите.

Останалите показатели (серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид, бензен и др.) не показват превишаване на законоустановените допустими норми.

Мобилна автоматична станция (МАС) вчера беше позиционирана в двора на ОУ „Пенчо Славейков“ в район „Източен“, тъй като вятърът носеше пушекът към тази част на града и мястото бе определено като точка на въздействие. Чрез нея се извърши 24-часово непрекъснато пробонабиране. Единните методи и критерии за оценка качеството на атмосферния въздух изискват изчисляване на средноденонощни стойности на показателите, за да може те да бъдат сравнявани с нормативно установените норми за нивата на замърсители в атмосферния въздух.

Освен това експертите на РИОСВ – Пловдив от вчера след възникването на пожара и целия днешен ден извършваха проследяване и на данните за качеството на въздуха при двата пункта за мониторинг на въздуха в Пловдив. Те направиха това, за да са сигурни дали силният вятър няма да разнесе замърсители и в други части на града. Пунктовете са разположени в кв. „Каменица“ и в ЖК „Тракия“ и са оборудвани с постоянни автоматични измервателни станции. При тях не са установени отклонения от нормите по нито един от измерваните показатели.

С оглед на това, че пожарът е напълно овладян в рамките на няколко часа, към момента е преустановено отделянето на дим, както и поради добрите резултати от анализа, вече няма необходимост от постоянни измервания и МАС ще бъде преместена. Отпадат и препоръките, които екоинспекцията отправи към живущите в района на пожара граждани да избягват престой и дейности на открито.