Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Публикувана е Покана за подбор на проектни предложения по програма LIFE за 2020 година
16.04.2020

На 2 април 2020 г. Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия /EASME/, публикува покана за подбор на проектни предложения по програма LIFE за 2020 година (новината  за публикуваната покана LIFE 2020 е достъпна на www.life-bulgaria.bg и на ec.europa.eu/easme/en/life). Подробности относно on-line информационния ден на EASME са публикувани на ec.europa.eu/easme/en/life, като датата на провеждането му е 30.04.2020 г.


Във връзка със създалата се ситуация в световен мащаб и пандемията от COVID-19 са направени някои промени, включително удължаване на крайните срокове за подаване на проектни предложения с един месец.

Обхват и приоритетни типове проекти на Покана 2020:

Подпрограма „Околна среда“:

 • традиционни проекти – околна среда и ресурсна ефективност, природа и биоразнообразие, управление и информация, свързани с околната среда;
 • интегрирани проекти;
 • проекти за техническа помощ.

Подпрограма „Действия по климата":

 • традиционни проекти – смекчаване, адаптация, управление и информация, свързани с климата;
 • интегрирани проекти;
 • проекти за техническа помощ.

Поканата за набиране на проекти е отворена от 2 април 2020 г, като се набират предложения в зависимост от типа проекти, както следва:

Подпрограма/тип проект

Индикативни крайни срокове

Околна среда

 

Традиционни проекти за околна среда и ресурсната ефективност

14 юли 2020

Традиционни проекти за природата и биоразнообразие

16 юли 2020

Управление на информацията свързана с околната среда

 

Интегрирани проекти

 

16 юли 2020

 

6 октомври 2020

Техническа помощ

16 юли 2020

 

 

Изменение на климата

 

Традиционни проекти за смекчаване на изменението на климата

6 октомври 2020

Традиционни проекти за адаптиране към изменението на климата

6 октомври 2020

Традиционни проекти по управление и информация, свързани с климата

6 октомври 2020

Интегрирани проекти за подпрограма действия за климата

6 октомври 2020

Техническа помощ

16 юли 2020

 

Допустими бенефициенти:

 • Проектни предложения могат да се подават от юридически лица, регистрирани в ЕС:
 • Държавни органи,
 • Частни организации:
 • Търговски (С Изкл. На ЕT);
 • Нетърговски (вкл. НПО).

Допълнително ще предоставим информация относно датата и начина на провеждане на информационния ден и в България!