Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Публикувана е Покана за подбор на проектни предложения по програма LIFE за 2020 година
16.04.2020

На 2 април 2020 г. Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия /EASME/, публикува покана за подбор на проектни предложения по програма LIFE за 2020 година (новината  за публикуваната покана LIFE 2020 е достъпна на www.life-bulgaria.bg и на ec.europa.eu/easme/en/life). Подробности относно on-line информационния ден на EASME са публикувани на ec.europa.eu/easme/en/life, като датата на провеждането му е 30.04.2020 г.


Във връзка със създалата се ситуация в световен мащаб и пандемията от COVID-19 са направени някои промени, включително удължаване на крайните срокове за подаване на проектни предложения с един месец.

Обхват и приоритетни типове проекти на Покана 2020:

Подпрограма „Околна среда“:

 • традиционни проекти – околна среда и ресурсна ефективност, природа и биоразнообразие, управление и информация, свързани с околната среда;
 • интегрирани проекти;
 • проекти за техническа помощ.

Подпрограма „Действия по климата":

 • традиционни проекти – смекчаване, адаптация, управление и информация, свързани с климата;
 • интегрирани проекти;
 • проекти за техническа помощ.

Поканата за набиране на проекти е отворена от 2 април 2020 г, като се набират предложения в зависимост от типа проекти, както следва:

Подпрограма/тип проект

Индикативни крайни срокове

Околна среда

 

Традиционни проекти за околна среда и ресурсната ефективност

14 юли 2020

Традиционни проекти за природата и биоразнообразие

16 юли 2020

Управление на информацията свързана с околната среда

 

Интегрирани проекти

 

16 юли 2020

 

6 октомври 2020

Техническа помощ

16 юли 2020

 

 

Изменение на климата

 

Традиционни проекти за смекчаване на изменението на климата

6 октомври 2020

Традиционни проекти за адаптиране към изменението на климата

6 октомври 2020

Традиционни проекти по управление и информация, свързани с климата

6 октомври 2020

Интегрирани проекти за подпрограма действия за климата

6 октомври 2020

Техническа помощ

16 юли 2020

 

Допустими бенефициенти:

 • Проектни предложения могат да се подават от юридически лица, регистрирани в ЕС:
 • Държавни органи,
 • Частни организации:
 • Търговски (С Изкл. На ЕT);
 • Нетърговски (вкл. НПО).

Допълнително ще предоставим информация относно датата и начина на провеждане на информационния ден и в България!