Други
  2024
  февруари (9)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив установи замърсяване от мандра в село Маноле
07.04.2020

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) днес реагира незабавно и извърши проверка по сигнал от гражданин, че мандрата в с. Маноле, общ. Марица, зауства оцветени в бяло отпадъчни води в река Черна. Веднага беше сформиран екип от представители на инспекцията, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС.

На място експертите установиха нарушение, а именно как от тръба, предназначена за заустване на дъждовни води, се излива суроватка. Взети са водни проби от реката преди и след изливането на непречистените води и от заустващата тръба, като предстои те да се анализират в лабораторни условия по следните показатели: разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати (като фосфор), общ азот, общ фосфор (като фосфор) и мазнини. До приключването на проверката замърсяването е прекратено.

Нарушението е във връзка с неспазване на условия в разрешителното за заустване, а санкцията за него е от 2000 до 10 000 лева. Предстоят административнонаказателни действия срещу дружеството.

Това е четвърта проверка по компонент „води“ на млекопреработващото предприятие в с. Маноле в рамките на около месец от страна на РИОСВ. Първият за периода сигнал постъпи на 3 март от медиите. Още същия ден беше направен щателен оглед на място, а на следващия и внезапна проверка с вземане на лабораторни проби от отпадъчните води. Резултатите от анализа на тези проби показаха превишения на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в действащото разрешително за заустване на отпадъчни води, за което РИОСВ - Пловдив вече е предприела административнонаказателни действия. 

Мандрата е проверявана многократно през годините. Тя има действащо разрешително за заустване на отпадъчни води, съгласуван от БДИБР план за собствен мониторинг и съоръжение за биологично пречистване на производствени и битово-фекални води. Предишни години са установявани нарушения на екологичното законодателство от страна на млекопреработвателното предприятие и по-конкретно заустване на отпадъчни води с показатели, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване. През 2017 г. има издадено наказателно постановление на стойност 4000 лева, а през 2018 г. - 5000 лева.