Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив установи замърсяване от мандра в село Маноле
07.04.2020

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) днес реагира незабавно и извърши проверка по сигнал от гражданин, че мандрата в с. Маноле, общ. Марица, зауства оцветени в бяло отпадъчни води в река Черна. Веднага беше сформиран екип от представители на инспекцията, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС.

На място експертите установиха нарушение, а именно как от тръба, предназначена за заустване на дъждовни води, се излива суроватка. Взети са водни проби от реката преди и след изливането на непречистените води и от заустващата тръба, като предстои те да се анализират в лабораторни условия по следните показатели: разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати (като фосфор), общ азот, общ фосфор (като фосфор) и мазнини. До приключването на проверката замърсяването е прекратено.

Нарушението е във връзка с неспазване на условия в разрешителното за заустване, а санкцията за него е от 2000 до 10 000 лева. Предстоят административнонаказателни действия срещу дружеството.

Това е четвърта проверка по компонент „води“ на млекопреработващото предприятие в с. Маноле в рамките на около месец от страна на РИОСВ. Първият за периода сигнал постъпи на 3 март от медиите. Още същия ден беше направен щателен оглед на място, а на следващия и внезапна проверка с вземане на лабораторни проби от отпадъчните води. Резултатите от анализа на тези проби показаха превишения на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в действащото разрешително за заустване на отпадъчни води, за което РИОСВ - Пловдив вече е предприела административнонаказателни действия. 

Мандрата е проверявана многократно през годините. Тя има действащо разрешително за заустване на отпадъчни води, съгласуван от БДИБР план за собствен мониторинг и съоръжение за биологично пречистване на производствени и битово-фекални води. Предишни години са установявани нарушения на екологичното законодателство от страна на млекопреработвателното предприятие и по-конкретно заустване на отпадъчни води с показатели, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване. През 2017 г. има издадено наказателно постановление на стойност 4000 лева, а през 2018 г. - 5000 лева.