Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000255 „Градинска гора“ и BG0000291 „Гора Шишманци“
20.03.2020
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив  съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие  са изготвени  Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000255 „Градинска гора“ и BG0000291 „Гора Шишманци“.
Пълният текст на проектите на заповеди е публикуван на:
-          Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите 
-          Интернет страницата на Регионалната инспекция – Пловдив 
Същите са на разположение и в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ - Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122, стая 10)  

В едномесечен срок, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди за обявяване на защитени зони BG0000255 „Градинска гора“ и BG0000291 „Гора Шишманци“  режими.