Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив е извършила двойно повече извънредни проверки
10.03.2020

За първите два месеца от тази година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 269 проверки на 236 обекта, като извънредните са повече от два пъти от плановите (съответно 182 и 87 проверки). Най-многобройни са проверките, свързани с контрола на отпадъците – 159, следвани от проверките по компонент „води“ – 37, „биоразнообразие“ – 34, и „въздух“ – 33. В рамките на проведения контрол са дадени 84 предписания.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са съставени 8 акта. Издадени са и 11 наказателни постановления, с които са наложени санкции и глоби в общ размер на 49 000 лева. За неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни екоинспекцията е наложила санкции на оператор на инсталации в общ размер от 20 000  лева. Наложени са и 3 санкции за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда, от които две месечни санкции в общ размер от 3434 лв./мес. и една еднократна санкция в размер на 317 лв.

Общо събраните суми по наложени глоби и санкции за януари и февруари възлизат на 72 625 лева, като 37 100 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Карлово – 28 015 лв., община Пловдив – 4 619лв. и община Садово – 2 774 лева.

За периода са постъпили 141 сигнала на „зеления телефон“ и 52 писмени жалби, които са обработени своевременно. Най-многобройни са сигналите за замърсяване с отпадъци, следвани от такива, свързани с проблеми с водите и биоразнообразието.

Вследствие на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив, операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“ - при проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда в тази сфера.

Не така стои въпросът с водите - от извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води, се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

През януари служители на РИОСВ - Пловдив участваха в провеждане на ежегодното среднозимно преброяване на водолюбиви птици съвместно с орнитолози от Българско дружество за защита на птиците. Беше осъществен контрол върху състоянието на защитените територии - защитена местност „Дъбето“, с. Нови извор, общ. Асеновград и защитена местност „Нощувка на малък корморан“, гр. Пловдив. Не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяване и на Закона за биологичното разнообразие.

Екоексперти се включиха в 2 междуведомствени комисии за оглед състоянието на  речните корита и дерета в община Хисаря  и поречието на р. Марица в землище на с. Оризари и гр. Пловдив, на които бяха набелязани мерки за почистването им и осигуряване нормалната им проводимост. В заседания на 4 епизоотични комисии бяха набелязани мерки за предотвратяване разпространението на чумата по свинете и инфлуенца по птиците, както и за определяне на площадки за загробване. Служители участваха и в 20 държавни приемателни комисии.

За периода са приложени процедури за 185 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, които касаят бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, вкл. за кандидатстване по различни финансови механизми. Изготвени са 32 становища за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Издадени са 7 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 134 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Пълният текст на отчета за периода януари-февруари 2020 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.