Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив е извършила двойно повече извънредни проверки
10.03.2020

За първите два месеца от тази година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 269 проверки на 236 обекта, като извънредните са повече от два пъти от плановите (съответно 182 и 87 проверки). Най-многобройни са проверките, свързани с контрола на отпадъците – 159, следвани от проверките по компонент „води“ – 37, „биоразнообразие“ – 34, и „въздух“ – 33. В рамките на проведения контрол са дадени 84 предписания.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са съставени 8 акта. Издадени са и 11 наказателни постановления, с които са наложени санкции и глоби в общ размер на 49 000 лева. За неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни екоинспекцията е наложила санкции на оператор на инсталации в общ размер от 20 000  лева. Наложени са и 3 санкции за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда, от които две месечни санкции в общ размер от 3434 лв./мес. и една еднократна санкция в размер на 317 лв.

Общо събраните суми по наложени глоби и санкции за януари и февруари възлизат на 72 625 лева, като 37 100 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Карлово – 28 015 лв., община Пловдив – 4 619лв. и община Садово – 2 774 лева.

За периода са постъпили 141 сигнала на „зеления телефон“ и 52 писмени жалби, които са обработени своевременно. Най-многобройни са сигналите за замърсяване с отпадъци, следвани от такива, свързани с проблеми с водите и биоразнообразието.

Вследствие на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив, операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“ - при проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда в тази сфера.

Не така стои въпросът с водите - от извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води, се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

През януари служители на РИОСВ - Пловдив участваха в провеждане на ежегодното среднозимно преброяване на водолюбиви птици съвместно с орнитолози от Българско дружество за защита на птиците. Беше осъществен контрол върху състоянието на защитените територии - защитена местност „Дъбето“, с. Нови извор, общ. Асеновград и защитена местност „Нощувка на малък корморан“, гр. Пловдив. Не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяване и на Закона за биологичното разнообразие.

Екоексперти се включиха в 2 междуведомствени комисии за оглед състоянието на  речните корита и дерета в община Хисаря  и поречието на р. Марица в землище на с. Оризари и гр. Пловдив, на които бяха набелязани мерки за почистването им и осигуряване нормалната им проводимост. В заседания на 4 епизоотични комисии бяха набелязани мерки за предотвратяване разпространението на чумата по свинете и инфлуенца по птиците, както и за определяне на площадки за загробване. Служители участваха и в 20 държавни приемателни комисии.

За периода са приложени процедури за 185 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, които касаят бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, вкл. за кандидатстване по различни финансови механизми. Изготвени са 32 становища за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Издадени са 7 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 134 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Пълният текст на отчета за периода януари-февруари 2020 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.