Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за провеждане на консултации за Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Първомай
29.01.2020
СЪОБЩЕНИЕ
 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
 
На основание чл. 20 от НареДба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и программ (обн. ДВ. бр.57 от 2 юли 2004 г., посл. Изи. и доп. ДВ. ф. 67 от 23 август 2019г.) Община Първомай, представлявана от кмета Николай Митков съобщава, че е изготвен доклад за Екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен план на община (ОУПО) Първомай - Предварителен проект.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ПЛАНА
Выложител: Община Първомай, гр. Първомай, ул. ”Братя Миладинови - юг“ .№50 тел: 0336/62201 e-mail: [email protected]
Лице за контакти: Георги Георгиев тел: 0994311109 Община Първомай тел: 0336/62201
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Основание за ИЗГОТВЯНе
Изработването на       устройствен план се възлага от кмета на общината по реда на чл. 124а от ЗУТ въз основа на изготвеното за случая задание за проектиране.
Основна цел
Основна цел на Общия устройствен план на община Първомай е цялостното функционално-пространствено устройство на общината. С него ще се определи функционалното предназначение на отделните видове територии, техническата инфраструктура с всичките й елементи, регламентите за опазване на околната среда и обектите на културното наследство. Прилагането му ще създаде благоприятни условия за обитаване, труд и отдих на постоянното население и гостите в общината.
Период на действие
Етапите на изготвяне на плана са два: Предварителен проект и Окончателен проект, с прогнозен период на действие 20 години.
Териториален обхват
Общият устройствен план обхваща територията на община Първомай в административнотериториалните й граници.
Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)
На територията на община Първомай се намират пет защитени територии по Закона за защитените територии и осем защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
 
Защитени територии, попадащи в границите на община Първомай
 

 

Категория

Име

Землище

Площ

(ха)

Документ за обявяване

Цел на обявяване

1.

Защитена местност

Находище на блатно кокиче

с. Виница

17,85

Заповед

№ 1938 от

03.07.1970

Опазване на естествено находище на блатно кокиче

2.

Защитена местност

Находище на блатно кокиче

с. Градина

234,44

Заповед № РД-148 от

20.03.2006

Опазване находище на блатно кокиче (Leucojum aestivum Ь.) и естествена равнинна крайречна гора от полски ясен (Fraxinus охусатра), полски бряст (Ulmus minor) и летен дъб (Quercus robur)

З.

Защитена местност

Поповата ада

с. Виница

17,89

Заповед № РД-696 от

19.09.2007

Опазване на природни местообитания

и ЖИВОТИНСКИ видове с консервационна значимост, както и запазване на представителни

 

 

 

 

 

 

съобщества и екосистеми от островен тип

4.

Защитена местност

Шарения остров

гр.

Първомай

1,36

Заповед

№ 2122 от

21.01.1964

Опазване на типична, естествено формирала са лонгозна растителност върху островно образувание на

р. Марица

5.

Природна забележителност

Фосилни находки

с. Бяла река,

с. Езерово,

с.

Православен

9

Заповед

№ 36 от

Опазване на вкаменелости от хоботни бозайници

 

 
Обща площ на защитената територия (вкл. и извън община Първомай)
Защитени зони, попадащи в границите на община Първомай
 

 

Директива

Код

Име

Землище

Площ

(ха)

Документ за обявяване

 

1.

92/43/ЕИО

1360000255

„Градинска гора“

с. Градина

439,78

Решение №

122 на МС от

02.03.2007 г.

 

2.

92/43/ЕИО

ВСЈОООО4З5

„Река Каялийка”

с. Езерово

71,4

Решение №

122 на МС от

02.03.2007 г.

 

з.

92/43/ЕИО

BG0000436

„Река Мечка”

гр.

Първомай, с.

Брягово, с.

Бяла река, с. Дълбок извор, с. Искра, с. Поройна

з 310,7

Решение №

122 на МС от

02.03.2007 г.

 

4.

92/43/ЕИО

ВСЮООО4З8

,Река Чинардере”

с. Дълбок извор, с. Поройна

155,56

Решение №

122 на МС от

02.03.2007 г.

 

5.

92/43/ЕИО

ВСЈОООО44З

„Река

Омуровска”

с. Градина

532,3

Решение N2

122 на МС от

 
 

 

 

 

 

 

 

02.03.2007 г.

 

6.

92/43/ЕИО

BG0000578

„Река Марица”

гр.

Първомай, с.

Виница, с.

Градина, с.

Добри дол, с. Караджалово,

с. Крушево

14 693,1

Решение №

122 на МС от

02.03.2007 г.

 

 

92/43/ЕИО

BG0001031

„Родопи — Средни”

с. Брягово, с.

Буково, с.

Воден, с. Драгойново,

с. Езерово, с.

Искра

155

107,69

Решение №

61 на МС от

16.10.2007 г.

 

8.

2009/147/EO

BG0002081

,Марица — Първомаи”

гр.

Първомай, с.

Бяла река, с.

Виница, с.

Градина, с.

Добри дол, с. Караджалово,

с. Крушево

П 513,09

Заповед №

РД-9О9 от

11.12.2008 г.

 
 
 
Финансиране на Плана
Изготвянето на ОУП се финансира от бюджета на Община Първомай и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Орган, отговорен за приемането на Плана и прилагането му е Община Първомай.
Място за публичен достъп и време за запознаване с Предварителен Проект на Обш Устройствен План (ПП на ОУП), Доклад за Екологична Оценка (ДЕО) и Доклад за Оценка Степента на Въздействие на ПП на ОУП вьрху защитени зони (ДОСВ)
Всеки работен ден от 8 до 17 ч. в стая № 216 сградата на Община Първомай, ул. ”Братя Миладинови - юг“ № 50 , считано от 27.012020 г.
Време за публичен достъп
30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 27.012020 г.
Начин за изразяване на становище
Становищата и мненията могат да се депозират в деловодството на Община Първомай: всеки работен ден от 8 до 17 ч. , гр. Първомай, ул. ”Братя Миладинови - юг“ № 50 и по електронна поща: [email protected]