Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив през 2019: активна контролна и превантивна дейност, прозрачно управление
20.01.2020

Почти 2000 на брой са проверките, осъществени от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)  – Пловдив през 2019 година. Екоинспекцията също така отчита 100%  изпълнение на плана за контролната дейност - планираните проверки за периода са били 860 и всички те са осъществени. Най-голямата част от плановите проверки - цели 44 %, са такива, свързани с осъществяването на контрол на дейностите с отпадъци. Следват комплексните проверките и тези за спазване изискванията на Закона за водите – 14%. 11% от плановата контролна дейност касае спазване на екозаконодателството по отношение на биоразнообразието, защитените територии и зони, лечебните растения. Толкова са и проверките в направление шум, въздух, химикали.

През годината eкоинспекторите са били алармирани от граждани, организации или други институции 95 пъти писмено и 591 пъти чрез сигнали, постъпили на «зеления телефон» и по електронна поща. На всички жалби и сигнали е отреагирано своевременно като времето за реакция е била между 1 час и 10 дни съгласно действащите правила.

При осъществените контролни проверки екоинспекторите са направили 513 предписания. Те са съставили 82 акта за установяване на административни нарушения или за неизпълнение на дадени предписания. Екоинспекцията е издала и 76 наказателни постановления на стойност 228 500 лева. Обобщените данни за дейността на инспекцията сочат, че събраните суми от имуществени санкции и глоби през годината са 377 660 лева.

Дейността на РИОСВ – Пловдив по отношение на управлението на отпадъците през годината е изключително натоварена и извън осъществяването на контролна дейност в сектора. Утвърдени са 2032 работни листове за класификация на отпадъци и същевременно е прекратено действието на 564 вече утвърдени работни листове за определен код отпадък. Заверени са 1109 отчетни книги за образувани и/или третиране на отпадъци. Издадени или изменени са 89 регистрационни документи за извършване на дейности по третиране или транспортиране на отпадъци. Експерти са изготвили 77 становища, свързани с управлението на отпадъците.

Екоекспертите са извършвали и активна дейност, свързани с осъществяването на мониторинг на качеството на атмосферния въздух. За периода са съгласувани разположението и броя на 31 точки за вземане на проби за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата и оценени са 109 доклада за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания. Регистрирани са 17 инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители. Издадени са 37 решения за утвърждаване на План за управление на разтворители.

Засилена е работата и във връзка с управлението за защитените територии и биоразнообразието. Близо 2000 пъти екоекспертите са преценявали вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения. Част от извършената работа е свързана с регистрацията на диви животни и издаването на регистрационни карти, което през 2019 година е правено над 140 пъти.

За периода РИОСВ – Пловдив е издала 223 решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, решения по оценка на въздействието върху околната среда и решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми. Над 2000 са съгласувателните процедури, становища по екологична оценка на планове и програми и дейности по прилагане на други процедури по превантивната дейност. Проведени са 8 заседания на Експертния екологичен съвет.

В деловодната система на институцията са обработени близо 23 000 документа.

Чрез информиране на обществеността за резултатите от превантивната и контролната дейност и провежданите политики РИОСВ – Пловдив се стреми към прозрачност пред заинтересованите страни и обществеността.  Институцията поддържа изключително подробна интернет-страница, на която ежедневно се публикуват новини, документи, информация за процедури и регистри. За 2019 година на сайта на екоинспекцията са публикувани 2922 документа. Проведени са и 25 процедури по Закона за достъп до обществена информация, като няма издадени решения за отказ за предоставяне на достъп до информация, нито обжалвани решения. Гражданите са информирани по важни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията чрез над 170 прессъобщения, дадени интервюта и отговори на журналистически запитвания. 

 

За контакти:

тел. 088 23 88 720

Е-mail: [email protected]