Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив реагира своевременно на близо 700 жалби и сигнали през 2019 година
16.01.2020

През изминалата 2019 година в Регионалната инспекция по околната среда  и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са регистрирани 686 жалби и сигнали, като постъпилите по електронна поща или чрез „зеления телефон“ сигнали са 591 на брой. Всички те са своевременно обработени съгласно действащите правила в екоинспекцията. Най-активни при подаването на сигнали гражданите са били през септември  и октомври – за тези месеци те са съответно 73 и 76 на брой. Тенденцията през последните години е възходяща – за сравнение през 2018 екоинспекцията е алармирана 536 пъти, а през 2017 - под 500 пъти.

Сигналоподателите са граждани, представители на неправителствени организации, други институции. Жалбите и сигналите са подавани по обикновена и електронна поща, факс, на място в екоинспекцията, по „зеления телефон” и устно. Често сигнали са препращани и от единния телефон за спешни повиквания 112. Има и случаи, в които екоинспекторите са се самосезирали от публикации в медиите или социалните мрежи. Най-често те са били алармирани за замърсявания и нерегламентирани дейности с отпадъци, наличие на неприятни миризми и пушек, замърсяване на водите. Извършваните извънредни проверки са за нарушаване разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за управление на отпадъците и други екозакони.

Проверките по подадени жалба или сигнал са провеждани в максимално кратък срок – от 1 час до 10 дни след регистрацията им. При предизвиканите от сигнали извънредните проверки екоинспекторите изготвят констативни протоколи, в които отбелязват всички установени обстоятелствата, свързани с жалбата/сигнала. При необходимост са правени мотивирани предписания за отстраняване на нарушенията, съставяни са актове за установяване на административни нарушения и са налагани принудителни административни мерки. В тези случаи са стартирали административно-наказателни процедури.

В случаи, когато получените сигнали засягат частично или изцяло компетентностите на други институции, те са препращани  до тях служебно или са организирани съвместни проверки. 

През годината има случаи на злоупотреби с подадени неоснователни или неверни сигнали. Това води до излишно изразходване на материални и човешки ресурси и се затруднява работата на институцията, а в някои случаи е възможно да се стигне до невъзможност за реакция при реална нужда от проверка.

РИОСВ - Пловдив води стриктен регистър на всички сигнали, постъпили на „зеления телефон”, в който се отбелязва и резултатът от проверката, а той се публикува ежемесечно на интернет-страницата на институцията. Това е прозрачен и удобен начин да бъдат информирани всички заинтересовани страни за възникналите екоказуси и предприетите действия по тях.

 

 

За контакти:

тел. 088 23 88 720

Е-mail: [email protected]