Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив не е компетеннтният орган, осъществяващ контрол на наторяването в уязвими зони
11.01.2020

В края на 23 декември 2019 г. в РИОСВ – Пловдив е постъпил сигнал от представител на СНЦ „Бъдеще за село Труд“ за наторяване на земеделска земя с нитрати в землището на село Труд. Веднага на следващия ден директорът на екоинституцията организира съвместна проверка по случая с представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, а на проверката е поканен да присъства и сигналоподателят.

Направен е щателен оглед на посоченото в сигнала място, като е установено, че няма никакви следи от прясно наторяване или пък от влизане със земеделска или друга тежка техника. На място е присъствал и набеденият арендатор на земята, който твърди, че е приключил с торенето на 25 октомври 2019 г. в съответствие с приетите добри земеделски практики, забраната за торене в периода от 1 ноември до 20 февруари  и заповедите на МОСВ и МЗХГ в това отношение. Сигналоподателят не се е отзовал на поканата да присъства на самата проверка.

Важно е да бъде уточнено, че РИОСВ - Пловдив не е отговорна институция по Заповед № РД-660/2019 г. на МОСВ за определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници, нито по Заповед на МЗХГ и МОСВ № РД-090877/2017 г. и РД-09-791/2017 г., с които се утвърждава Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването от земеделски източници в уязвимите зони. Отговорните институции, които имат право да упражняват контрол в тази сфера, са други с оглед на това, че уязвимите зони представляват зони за защита на водите, а посочените в сигнала територии не попадат в зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

След неоснователния сигнал от 24.12.2019 г., на 30.12.2019 г. постъпва нов такъв отново от същия сигналоподател – представителя на СНЦ „Бъдеще за село Труд“. С оглед на гореизложеното сигналът е препратен по компетентност до Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив и Областна дирекция по безопасност на храните - Пловдив.