Други
  2023
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив наложи санкции за над 40 000 лева през декември
08.01.2020

През декември експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са направени 121 проверки на 114 обекта, 49 от които са извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 41 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и секторните закони са съставени 5 акта и 12 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 40 100 лв. Наложена е и месечна санкция в размер от 119,37 лв./месец на предприятие за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии.

Общо събраните суми от екоинспекцията по наложени глоби и санкции са 39 567 лв., като 20 175 лв. тях са по ЗООС и 19 392 лв. - по секторни закони.  Част от получените приходи (16 140 лв.) са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Садово – 5718 лв., Марица – 4570 лв. и Пловдив – 2658 лева.

Постъпилите на „зеления телефон“ сигнали за месеца са 42, а писмените жалби – 6. На всички тях РИОСВ – Пловдив е реагирала своевременно.

През месеца са извършвани проверки, свързани с трансграничния превоз на отпадъци и са проверявани гумаджийници на територията на област Пловдив. Издадени са 19 регистрационни документа по Закона за управление на отпадъците и 3 разрешителни документа за дейност с отпадъци.

В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за ограничаване изменението на климата. Предприятията спазват и изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, като при проверките не са установени нарушения в тази сфера.

Активна е дейността на пловдивската екоинспекция и по отношение на биоразнообразието. Извършени са проверки на общини и горски стопанства по отношение осъществяване контрол върху издадените позволителни за ползване и удостоверения за култивирани билки. Проверени са защитени територии - поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и защитените зони „Река Въча Тракия“  и „Трилистник“, при което не са установени нарушения. За незаконната търговия със защитени видове пойни птици през месеца са проверявани и пазари в Пловдив и Асеновград. Осъществен е и мониторинг на дива коза по предварително определени маршрути от Изпълнителната агенция по околна среда.

През декември в РИОСВ – Пловдив са приложени процедури за 82 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, които се отнасят към бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, вкл. за кандидатстване по различни финансови механизми. Изготвени са 8 становища за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 10 държавни приемателни комисии.

РИОСВ – Пловдив държи на прозрачността при управлението на околната среда. В тази връзка за осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията на интернет страницата си институцията е публикувала 155 документа. Чрез медиите бяха коментирани значими за обществото теми, касаещи контролни, превантивни, информационни и образователни аспекти от дейността на институцията. Образователна екологична инициатива на пловдивската екоинспекция от кампанията „Европейска седмица на мобилността“ получи висока оценка от Европейската комисия, като беше номинирана за най-добра измежду 1028 активности в 56 страни.

 

Пълният текст на отчета за м. декември 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.