Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив наложи санкции за над 40 000 лева през декември
08.01.2020

През декември експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са направени 121 проверки на 114 обекта, 49 от които са извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 41 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и секторните закони са съставени 5 акта и 12 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 40 100 лв. Наложена е и месечна санкция в размер от 119,37 лв./месец на предприятие за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии.

Общо събраните суми от екоинспекцията по наложени глоби и санкции са 39 567 лв., като 20 175 лв. тях са по ЗООС и 19 392 лв. - по секторни закони.  Част от получените приходи (16 140 лв.) са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Садово – 5718 лв., Марица – 4570 лв. и Пловдив – 2658 лева.

Постъпилите на „зеления телефон“ сигнали за месеца са 42, а писмените жалби – 6. На всички тях РИОСВ – Пловдив е реагирала своевременно.

През месеца са извършвани проверки, свързани с трансграничния превоз на отпадъци и са проверявани гумаджийници на територията на област Пловдив. Издадени са 19 регистрационни документа по Закона за управление на отпадъците и 3 разрешителни документа за дейност с отпадъци.

В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за ограничаване изменението на климата. Предприятията спазват и изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, като при проверките не са установени нарушения в тази сфера.

Активна е дейността на пловдивската екоинспекция и по отношение на биоразнообразието. Извършени са проверки на общини и горски стопанства по отношение осъществяване контрол върху издадените позволителни за ползване и удостоверения за култивирани билки. Проверени са защитени територии - поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и защитените зони „Река Въча Тракия“  и „Трилистник“, при което не са установени нарушения. За незаконната търговия със защитени видове пойни птици през месеца са проверявани и пазари в Пловдив и Асеновград. Осъществен е и мониторинг на дива коза по предварително определени маршрути от Изпълнителната агенция по околна среда.

През декември в РИОСВ – Пловдив са приложени процедури за 82 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, които се отнасят към бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, вкл. за кандидатстване по различни финансови механизми. Изготвени са 8 становища за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 10 държавни приемателни комисии.

РИОСВ – Пловдив държи на прозрачността при управлението на околната среда. В тази връзка за осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията на интернет страницата си институцията е публикувала 155 документа. Чрез медиите бяха коментирани значими за обществото теми, касаещи контролни, превантивни, информационни и образователни аспекти от дейността на институцията. Образователна екологична инициатива на пловдивската екоинспекция от кампанията „Европейска седмица на мобилността“ получи висока оценка от Европейската комисия, като беше номинирана за най-добра измежду 1028 активности в 56 страни.

 

Пълният текст на отчета за м. декември 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.