Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за обществено обсъждане на ДОВОС и приложенията към него за: „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчова чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи
19.12.2019
На 11.02.2020г. от 14.00ч. в сградата на читалище „Съзнание“ в с. Първенец се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него за инвестиционно предложение:
„Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчова чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи. Възложител: „Толи“ ЕООД, с. Първенец
Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в  Община Родопи и кметство с. Първенец, в РИОСВ-Пловдив, както и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив в ключова тема Превантивна дейност/ОВОС и ЕО/Доклади по ОВОС.

Писмени становища могат да се предоставят в Община Родопи, с. Първенец, РИОСВ Пловдив или на срещата за обществено обсъждане.