Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив организира публично обсъждане на проекто-заповедта за обявяване на защитена зона по Натура 2000 „Средна гора”
27.05.2010

 

Работни срещи с обществеността за обсъждане на проекто-заповедта за обявяване на защитена зона по Натура 2000 „Средна гора” ще се проведат в селища от общините Карлово и Хисар през следващите дни. Защитената зона е с обща площ 974 377, 142 дка, от които на територията на Пловдивска област попадат над 360 000 дка.

Предмет на опазване в новата зона са над 40 вида птици, защитени от Закона за биологичното разнообразие: черен и бял щъркел,осояд, скален орел, сокол скитник, царски орел, черношипа ветрушка, сокол орко, зеленоножка и др.

 В границите на защитената зона се забранява залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. Нарушителите  се наказват съгласно административните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg и е на разположение в административната сграда на РИОСВ - Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица” №122).

От 19 май, когато е публикувана информацията, свързана с обявяване на  „Средна гора” за защитена зона по Натура 2000, тече едномесечният срок за представяне на мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите в зоната до министъра на околната среда и водите.