Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив организира публично обсъждане на проекто-заповедта за обявяване на защитена зона по Натура 2000 „Средна гора”
27.05.2010

 

Работни срещи с обществеността за обсъждане на проекто-заповедта за обявяване на защитена зона по Натура 2000 „Средна гора” ще се проведат в селища от общините Карлово и Хисар през следващите дни. Защитената зона е с обща площ 974 377, 142 дка, от които на територията на Пловдивска област попадат над 360 000 дка.

Предмет на опазване в новата зона са над 40 вида птици, защитени от Закона за биологичното разнообразие: черен и бял щъркел,осояд, скален орел, сокол скитник, царски орел, черношипа ветрушка, сокол орко, зеленоножка и др.

 В границите на защитената зона се забранява залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. Нарушителите  се наказват съгласно административните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg и е на разположение в административната сграда на РИОСВ - Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица” №122).

От 19 май, когато е публикувана информацията, свързана с обявяване на  „Средна гора” за защитена зона по Натура 2000, тече едномесечният срок за представяне на мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите в зоната до министъра на околната среда и водите.